Anul trecut un judecător a fost eliberat din funcție, unul a fost sancționat cu mustrare, iar cinci au primit avertismente. Mai exact, Plenul Colegiului disciplinar a sancționat în total șapte magistrați în urma examinării a 55 de sesizări cu privire la fapte ce pot constitui abateri disciplinare, declarate admisibile de completele de admisibilitate. Cel mai des, adică în 21 cauze, petiționarii s-au plâns de încălcarea normelor imperative ale legislaţiei în procesul de înfăptuire a justiţiei. De asemenea, 20 de cauze disciplinare au vizat încălcarea, din motive imputabile judecătorului, a termenelor de îndeplinire a acţiunilor de procedură, inclusiv a termenelor de redactare a hotărârilor judecătoreşti şi de transmitere a copiilor acestora participanţilor la proces. Potrivit Raportului Colegiului disciplinar al judecătorilor, nouă cauze examinate au ținut de aplicarea în mod intenţionat, cu rea-voinţă sau aplicarea repetată din neglijenţă gravă a legislaţiei contrar practicii judiciare uniforme. Tot în atâtea cauze au fost invocate acţiunile judecătorului în procesul de înfăptuire a justiţiei care fac dovada incompetenţei profesionale grave şi evidente. Totodată, în șapte cauze disciplinare autorii au făcut referire la alte manifestări care aduc atingere onoarei sau probităţii profesionale ori prestigiului justiţiei, comise în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în afara acestora. Alte cauze au vizat:
  • neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere, imputabilă judecătorului, a unei obligaţii de serviciu;
  • atitudinea nedemnă în procesul de înfăptuire a justiţiei faţă de colegi, avocaţi, experţi, martori sau alte persoane;
  • absenţele nemotivate de la serviciu, întârzierea ori plecarea fără motive obiective de la serviciu, dacă acestea au afectat activitatea instanţei;
  • nerespectarea secretului deliberării sau a confidenţialităţii lucrărilor care au acest caracter, precum şi a altor informaţii confidenţiale de care a luat cunoştinţă în exercitarea funcţiei, în condiţiile legii;
  • încălcarea prevederilor referitoare la incompatibilităţi, interdicţiile şi restricţiile de serviciu care îi privesc pe judecători;
  • constituie abatere disciplinară comisă de preşedinţii şi vicepreşedinţii instanţelor judecătoreşti neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere sau necorespunzătoare, din motive imputabile acestora, a atribuţiilor stabilite de articolul 161 din Legea privind organizarea judecătorească şi dacă aceasta a afectat activitatea instanţei.
Datele mai arată că pe numele unor magistrați au fost depuse, pe parcursul anului trecut, și câte patru sesizări. De altfel, 14 magistrați au fost vizați în două sau mai multe plângeri.