Consiliul Uniunii Avocaților a decis cu vot unanim, în ședința extraordinară de astăzi, aprobarea Regulamentului Centrului de Instruire a Avocaților. Scopul Centrului va fi instruirea continuă a avocaților, instruirea inițială a avocaților stagiari și perfecționarea profesională a acestora la cel mai înalt nivel de calitate. Potrivit Regulamentului, structura va avea următoarele atribuții:
 • instruirea avocaților și avocaților stagiari în corespundere cu Planul general de instruire continuă și Planul de instruire inițială;
 • realizarea programului anual de evaluare și control sistematic al instruirii continue a avocaților;
 • evidența și cuantificarea orelor de instruire a avocaților și avocaților stagiari;
 • sistematizarea necesităților de instruire și elaborarea recomandărilor privind instruirea avocaților și avocaților stagiari;
 • prestarea serviciilor de instruire și altor servicii conexe pentru alte persoane, la cerere, contra plată;
 • exercitarea altor atribuții stabilite de prezentul Regulament în domeniul instruirii.
Centrul va fi o structură fără personalitate personalitate juridică distinctă a UAM, care se va subordona Uniunii. Activitățile structurii vor fi finanțate din bugetul anual al UAM. Cursurile de instruire organizate de Centru vor fi gratuite pentru avocați și avocați stagiari. Centrul va putea organiza cursuri de instruire contra plată facultative. Taxele pentru instruirea contra plată se vor aproba de către Consiliul Centrului și vor fi percepute de către UAM. În cazul existenței datoriilor la bugetul UAM va fi suspendat dreptul la instruire gratuită. Funcțiile Centrului de Instruire a Avocaților Una dintre funcțiile Centrului de Instruire a Avocaților va fi cea de a evalua necesitățile de instruire a avocaților și avocaților stagiari. Împreună cu barourile de avocații, membrii Centrului vor elabora Planul general de instruire continuă a avocaților și Planul de instruire inițială pentru avocații stagiari, pentru o perioada de patru ani. Ulterior, propunerile vor fi prezentate Consiliului Uniunii Avocaților. La fel, noua structură va acorda suportul pentru a elabora criteriile de selectare a formatorilor pentru instruirea avocaților și a avocaților stagiari. La fel, va identifica și va gestiona lista formatorilor pentru instruire. Centrul de Instruire a Avocaților va mai avea următoarele atribuții:
 1. să determine criteriile și termenii de referință pentru formatori;
 2. să elaboreze criteriile de selectare a instituțiilor care organizează cursuri de instruire și le propune Consiliului Uniunii Avocaților spre aprobare;
 3. să acrediteze cursurile de instruire desfășurate de alte instituții din lista aprobată de către Consiliul Uniunii Avocaților;
 4. să elaboreze lista activităților și acțiunilor de instruire pentru îndeplinirea obligației de instruire continuă și inițială, împreună cu numărul de ore de instruire necesar, pe care o va propune Consiliului Uniunii Avocaților spre aprobare;
 5. să acorde Consiliului Uniunii Avocaților suportul necesar la elaborarea Metodologiei de efectuare a stagiunii de către avocații stagiari;
 6. să asigure organizarea cursurilor de instruire inițială și continuă pentru avocații stagiari și avocați, în conformitate cu Planurile de instruire aprobate de Congres;
 7. să elaboreze, să aprobe și să actualizeze planurile de instruire inițială și continuă a avocaților stagiari și a avocaților;
 8. să stabilească orarul semestrial și anual al instruirii inițiale și continue;
 9. să țină evidența și cuantificarea orelor de instruire continuă a avocaților în cadrul barourilor de avocați și să prezinte tabelul de evidență Consiliului Uniunii Avocaților la sfârșit de an calendaristic;
 10. să elaboreze, în conlucrare cu barourile de avocați, programul anual referitor la evaluarea și controlul sistematic al instruirii continue a avocaților în mod coerent și unitar, pe care îl ca prezenta Consiliului Uniunii Avocaților spre aprobare;
 11. să acorde suportul necesar barourilor de avocați în organizarea instruirii regionale a avocaților;
 12. să examineze oportunități alternative de instruire inițială și continuă;
 13. să elaboreze proiectul bugetului pentru activitățile de instruire inițială și continuă, pe care îl va transmite secretarului general al Uniunii Avocaților, pentru a fi inclus în proiectul bugetului anual al Uniunii Avocaților;
 14. să exercite alte funcții privind instruirea continuă a avocaților și cea inițială a avocaților stagiari, la decizia Congresului sau Consiliului Uniunii Avocaților.
Consiliul Centrului de Instruire a Avocaților va fi format din șapte membri desemnați de Consiliul Uniunii Avocaților. Structura va fi formată din doi membri ai Consiliului Uniunii Avocaților pe perioada mandatului, doi avocați cu titluri științifice și didactice, aleși de Consiliul Uniunii Avocaților în bază de concurs pe un termen de doi ani și trei avocați aleși de Consiliul Uniunii Avocaților în bază de concurs pe un termen de doi ani dintre avocații cu experiență în domeniul instruirii.