Pe 31 martie expiră termenul în care funcționarii trebuie să depună declarațiile de avere și interese, iar Autoritatea Națională de Integritate îi avertizează că cei care nu se conformează că riscă să fie sancționați. Mai exact, aceștia riscă să răspundă disciplinar, să fie amendați, să le fie verificată averea sau să fie demiși. Răspunderea disciplinară. Potrivit Legii privind declararea averii și intereselor personale, angajații desemnați responsabili de completarea și actualizarea permanentă a Registrul electronic al subiecților declarării averii și a intereselor personale pot fi sancționați disciplinar în cazul neîndeplinirii obligațiilor. Sancțiunea contravențională. Conform Codului contravențional al Republicii Moldova, în cazul nedepunerii declarațiilor de avere și interese personale, subiecții declarării riscă amenda contravențională cu valoare cuprinsă între 60 și 90 de unități convenționale (de la 3.000 lei la 4.500 lei). În cazul depunerii tardive a declarațiilor de avere și interese personale de către subiecții declarării amenda variază de la 30 la 60 unități convenționale, adică de la 1.500 lei la 3.000 lei. Inițierea unui control al averii și al intereselor personale. Legea mai prevede că Autoritatea Națională de Integritate poate iniția un control al averii și al intereselor personale în privința subiecților declarării, pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice și de demnitate publică, în cazul nedepunerii sau depunerii tardive a declarațiilor de avere și interese personale sau dacă se constată lipsa unor date din declarația de avere și interese personale. Încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu a subiectului declarării. Dacă în urma controlului declarațiilor de avere și interese personale se constată că subiectul declarării nu a depus sau a depus tardiv declarația de avere și interese personale, inspectorul de integritate îi aplică acestuia o sancțiune contravențională conform Codului contravențional. Depunerea declaraţiei de avere şi interese personale după expirarea termenului de depunere, în intervalul de timp cuprins între termenul de depunere (31 martie) şi data iniţierii controlului, se califică ca depunere tardivă a declaraţiei. În cazul constatării acestei situații, inspectorul de integritate transmite organizației publice în care activează subiectul declarării cu statut de funcționar public sau transmite pe numele subiectului declarării, în cazul în care acesta exercită o funcție de demnitate publică, un demers pentru depunerea declarației de avere și interese personale în termen de 30 de zile. Nedepunerea declarației de avere și interese personale în termen de 30 de zile de la recepţionarea demersului inspectorului de integritate sau refuzul de a o depune constituie temei de încetare a mandatului, a raporturilor de muncă ori de serviciu. Inspectorul de integritate notifică imediat despre aceasta conducerea organizației publice sau a autorității responsabile de numirea în funcţie a subiectului declarării în vederea declanșării procedurii de încetare a mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale subiectului vizat de demers. Amintim că, de la începutul acestui an, subiectul declarării este obligat să depună declarația în formă electronică prin intermediul serviciului electronic disponibil pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate, semnând-o în formă electronică, prin utilizarea semnăturii electronice emisă gratuit, prin intermediul Centrului de Telecomunicații Speciale. Declarația în formă electronică se consideră recepționată de Autoritatea Națională de Integritate dacă subiectul declarării primește recipisa electronică de confirmare a acceptării acesteia. În cazul în care subiectul declarării constată că a introdus în declarație date incomplete sau eronate, acesta este obligat să rectifice declarația depusă. În acest caz, declarația inițială și declarațiile rectificate sunt păstrate separat prin intermediul serviciului electronic disponibil pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate. Ghidurile video și textuale, privind depunerea pas-cu-pas a declarațiilor de avere și interese personale în formă electronică, privind completarea registrului electronic al subiecților declarării de către colectori, privind configurarea dispozitivului criptografic (semnăturii electronice), pot fi vizualizate pe site-ul Autorității Naționale de Integritate accesând adresa – www.ani.md, rubrica ”Depune declarația aici”.