Modificările recente la Codul de procedură civilă au adus mai multe completări în ceea ce privește cererea de chemare în judecată. Astfel, alin. (1) art. 167, care se referă la actele ce trebuie anexate la cererea de chemare în judecată, a fost completat. Prin urmare, vor mai trebui anexate următoarele documente:
  • f) copia cererii de reclamare a probelor;
  • g) copia cererii de efectuare a expertizei;
  • h) copia cererii de recuzare a experților;
  • i) copiile altor cereri formulate.
La fel, articolul a fost completat cu un nou aliniat, care spune că cererile indicate la literele f)-i) se depun fie odată cu cererea de chemare în judecată, fie în cadrul pregătirii cauzei pentru dezbateri judiciare. În prezent, Codul de procedură civilă prevede că la cererea de chemare în judecată se anexează:
  • a) copiile de pe cererea de chemare în judecată şi de pe înscrisuri, certificate de către parte, pe proprie răspundere, într-un număr egal cu numărul de pârâţi şi de intervenienţi, dacă ei nu dispun de aceste acte, plus un rând de copii pentru instanţă. Copiile vor fi certificate de către parte pentru conformitate cu originalul. Dacă înscrisurile şi cererea de chemare în judecată sunt făcute într-o limbă străină, instanţa dispune prezentarea traducerii lor în modul stabilit de lege;
  • a1) copia de pe actul de identitate al reclamantului persoană fizică;
  • b) dovada de plată a taxei de stat;
  • c) documentele care certifică circumstanţele pe care reclamantul îşi întemeiază pretenţiile şi copiile de pe aceste documente pentru pârâţi şi intervenienţi, dacă aceştia nu dispun de ele;
  • d) documentele care confirmă respectarea procedurii de soluţionare prealabilă a litigiului, dacă respectarea acestei proceduri este prevăzută de lege sau de contractul părţilor;
  • e) documentul ce legalizează împuternicirile reprezentantului.
Noile modificări efectuate la Codul de procedură civilă urmează să fie publicate în Monitorul Oficial.