Cererea de chemare în judecată şi actele de procedură ale instanței de judecată se comunică autorităţilor publice, persoanelor juridice de drept privat şi avocaţilor prin intermediul Programului integrat de gestionare a dosarelor la care aceștia sunt conectați prin adresa electronică indicată în cererea de chemare în judecată, în mandatul de avocat sau în alte acte ce atestă utilizarea poștei electronice. Actele de procedură expediate prin intermediul Programului integrat de gestionare a dosarelor se consideră comunicate. Prevederile se conțin în proiectul de modificare a Codului de procedură civilă, care a fost aprobat în lectura a doua și urmează să fie publicate în Monitorul Oficial. În acest mod, art. 100 care se referă la comunicarea actelor de procedură, a fost completat cu un nou aliniat.

În același timp, alin. (1) al articolului, care spune că cererea de chemare în judecată şi actele de procedură se comunică participanţilor la proces şi persoanelor interesate, contra semnătură, prin intermediul persoanei împuternicite, prin poştă, cu scrisoare recomandată şi cu aviz de primire, prin intermediul biroului executorului judecătoresc sau prin alte mijloace care să asigure transmiterea textului cuprins în act şi confirmarea primirii lui, precum şi prin delegaţie judiciară, a fost completat cu textul ”la adresa electronică indicată în cererea de chemare în judecată sau înregistrată prin intermediul Programului integrat de gestionare a dosarelor”. Și art. 102, care se referă la citație și înștiințarea judiciară a fost modificat, iar în caz de urgență participanţii la proces, martorii, experţii, specialiştii şi interpreţii pot fi înştiinţaţi sau chemaţi în judecată prin telegramă, prin telefon și la adresa electronică înregistrată prin intermediul Programului integrat de gestionare a dosarelor sau prin alte mijloace care să ateste înmânarea şi primirea înştiinţării sau citaţiei. Mai mult, articolul a fost completat cu un nou aliniat care spune că înștiințările judiciare și citațiile trimise la sediul persoanelor juridice și nerecepționate la expirarea termenelor de reclamare se consideră înmânate la data expirării termenului de reclamare chiar dacă destinatarul nu a reclamat corespondența de la oficiul poștal. Citațiile și înștiințările expediate la adresa electronică înregistrată în cadrul Programului integrat de gestionare a dosarelor se consideră recepționate. În același timp, alin.  (11) și (4) din art, 105 vor avea următorul cuprins:
  • (11) Citaţia sau înştiinţarea se expediază autorităţilor publice, persoanelor juridice de drept privat şi avocaţilor prin intermediul Programului integrat de gestionare a dosarelor sau prin orice mijloc de comunicare ce asigură transmiterea şi confirmarea primirii acestor acte. La solicitarea persoanelor fizice, citaţia sau înştiinţarea poate fi transmisă acestora prin mijloace de comunicare ce asigură transmiterea şi confirmarea primirii acestor acte sau prin poșta electronică din cadrul Programului integrat de gestionare a dosarelor.
  • (4) Reprezentanţii părţilor şi alţi participanţi la proces pot remite unul altuia actele de procedură judiciară. În acest caz, comunicarea actelor va fi confirmată prin semnătură pe exemplarul ce urmează a fi depus în instanță sau, după caz, prin orice mijloace care asigură confirmarea comunicării..
Dacă părțile și participanții la proces sunt reprezentate de avocați, citația și înștiințarea se expediază la sediul acestora, recepționarea înlăturând orice viciu de citare a participanților. Citațiile și înștiințările expediate reprezentanților la adresa electronică înregistrată prin intermediul Programului integrat de gestionare a dosarelor se consideră recepționate de către părți și participanți la proces. Prevederile alin. (6)-(9) nu se aplică citării sau înştiinţării prin poştă electronică. Este vorba de:
  1. Dacă nu îl va găsi pe destinatar la domiciliu sau la locul de muncă, persoana împuternicită să înmâneze citaţia sau înştiinţarea o va înmâna unuia dintre membrii adulţi ai familiei care locuieşte împreună cu destinatarul şi care şi-a dat acordul să o primească, iar în lipsa acestora, o va remite organizaţiei de exploatare a locuinţelor, primăriei satului (comunei) ori administraţiei de la locul lui de muncă. Persoana care a primit citaţia sau înştiinţarea este obligată să indice pe cotor numele şi raporturile sale de rudenie cu destinatarul sau funcţia sa. Totodată, ea este obligată să o înmâneze destinatarului cât mai curând posibil.
  2. În cazul absenţei temporare a destinatarului, persoana care urmează să înmâneze citaţia sau înştiinţarea notează pe cotor locul în care acesta s-a deplasat şi ziua când urmează să revină.
  3. Dacă locul de aflare a destinatarului nu este cunoscut, faptul se consemnează în citaţie sau înştiinţare, precum şi sursa de informaţie, data şi ora.
  4. Dacă citaţia sau înştiinţarea nu este înmânată din vina lucrătorului poştal sau a unei alte persoane împuternicite să o înmâneze, acestora se aplică o amendă de până la 10 unităţi convenţionale.