Președintele Colegiului disciplinar al notarilor va fi numit de ministrul Justiției, dacă membrii acestuia nu vor reuși să aleagă unul pe parcursul a cel mult două ședințe. Ministerul Justiției a prezentat pentru consultări publice proiectul Regulamentului Colegiului disciplinar al notarilor. Potrivit acestuia, membrul Colegiului este ales pentru un mandat de patru ani și poate să-și exercite împuternicirile pe durata a cel mult un mandat, care se prelungește de drept până la numirea noilor membri. Preşedintele Colegiului se alege prin votul secret al majorității membrilor aleși, în cadrul primei ședințe a Colegiului. În cazul în care președintele Colegiului nu poate fi ales pe parcursul a cel mult două ședințe, din cauza lipsei candidaturilor și/sau a voturilor necesare sau din orice alt motiv, acesta va fi numit prin ordinul ministrului Justiției. Potrivit proiectului regulamnetului, Colegiul are următoarele atribuţii:
 • examinează cauzele referitoare la răspunderea disciplinară a notarilor;
 • constată abaterile disciplinare sau lipsa acestora;
 • stabilește sancțiunea disciplinară.
Dreptul de a sesiza Colegiul și de a solicita tragerea la răspundere disciplinară a notarului îl au:
 • ministrul Justiției;
 • Comisia de etică, în cazul constatării unei încălcări a prevederilor Codului de etică al notarilor, pasibile de răspundere disciplinară;
 • orice persoană interesată.
Legea cu privire la organizarea activităţii notarilor prevede că notarilor li se aplică următoarele sancţiuni disciplinare:
 • avertisment scris;
 • mustrare;
 • amendă de la 30 la 300 de unităţi convenţionale (de la 1.500 până la 15.000 de lei). Plata amenzii se face în termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei privind aplicarea sancţiunii şi constituie venit la bugetul Camerei Notariale;
 • suspendarea activităţii pe o perioadă de până la patru luni;
 • retragerea licenţei.
Prevederile proiectului sunt valabile și în cazul notarilor stagiari care vor comite abateri disciplinare. Colegiul disciplinar este format prin ordinul ministrului justiţiei din șapte membri: trei membri desemnați de Camera Notarială, trei membri desemnați de Ministerul Justiţiei și un reprezentant al societății civile, selectat prin concurs de către Ministerul Justiției după consultarea Camerei Notariale. Proiectul Regulamentului prevede că, Comisia de concurs pentru selectarea reprezentantului societății civile se formează ad-hoc prin ordin al ministrului Justiţiei şi este compusă din trei persoane: doi reprezentanți desemnați de Ministerul Justiţiei şi un reprezentant al Camerei Notariale. Legea mai prevede că președintele, membrii sau, după caz, membrii supleanţi ai Colegiului disciplinar beneficiază, pentru fiecare şedinţă la care participă, de o indemnizaţie echivalentă cu a treia parte (1/3) din salariul mediu pe economie, dar nu mai mult decât pentru trei ședințe pe lună. Astfel, în acest an aceștia vor putea încasa lunar câte cel mult 6.150 de lei.