Asiguratele, soţiile aflate la întreţinerea soţilor salariaţi şi şomerele, care s-au aflat la evidenţă în instituţiile medico-sanitare din Republica Moldova și au dreptul la concediu de maternitate, ce include concediul prenatal şi concediul postnatal, beneficiază de indemnizaţie de maternitate. Potrivit Legii privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, indemnizaţia de maternitate se acordă integral la a 30-a săptămână de sarcină, pe o perioadă de 126 de zile calendaristice. În cazul naşterilor complicate ori al naşterii a doi sau mai mulţi copii – de 140 de zile calendaristice. În cazul sarcinilor cu trei şi mai mulţi feţi, îndemnizaţia de maternitate se acordă pe o perioadă majorată cu 42 de zile calendaristice pentru concediul prenatal şi cu 14 zile calendaristice pentru concediul postnatal. Cuantumul lunar al indemnizaţiei de maternitate este de 100% din baza de calcul. Soţia care se află la întreţinerea soţului asigurat beneficiază de indemnizaţie de maternitate dacă la data acordării concediului de maternitate nu este angajată în câmpul muncii, fapt confirmat prin carnetul de muncă sau prin declaraţia scrisă pe proprie răspundere că nu realizează venit asigurat şi nu este persoană asigurată de riscul respectiv. În cazul acordării concediului de maternitate în perioada concediului pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de trei ani, persoana îndreptăţită va beneficia de ambele indemnizaţii (de maternitate şi de creştere a copilului până la împlinirea vârstei de trei ani). Persoanei asigurate care a adoptat un copil nou-născut sau a instituit tutela nemijlocit în maternitate, indemnizaţia de maternitate se stabileşte din ziua adopţiei (luării sub tutelă) şi până la expirarea a 56 zile calendaristice din ziua naşterii copilului. În cazul adopţiei sau instituirii tutelei nemijlocit din maternitate asupra a doi sau mai mulţi copii concomitent, indemnizaţia de maternitate se stabileşte în baza actelor corespunzătoare, din ziua adopţiei (instituirii tutelei) şi până la expirarea a 70 zile calendaristice din ziua naşterii copiilor. Actele necesare pentru stabilirea indemnizației Conform Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, în cazul femeilor asigurate, certificatul medical eliberat de medicul de familie se prezintă angajatorului de la locul de muncă de bază. Acesta, în aceeaşi zi, completează pe versoul certificatului medical la compartimentele ”Completează pontatorul” şi ”Completează secţia de cadre, conform carnetului de muncă” şi îl restituie femeii asigurate pentru a fi depus la structurile teritoriale de asigurări sociale. În cazul soţiilor aflate la întreţinerea soţilor asiguraţi, certificatul medical se prezintă angajatorului de la locul de lucru de bază al soţului. În cazul în care soţia se află la întreţinerea soţului asigurat, indemnizaţia de maternitate se stabileşte pe numele soţiei. Faptul că persoana în cauză este soţia angajatului se confirmă prin buletinul de identitate şi certificatul de căsătorie. Actele pentru stabilirea indemnizaţiei de maternitate se înaintează de către solicitantă, sau de către soţul acesteia, la structura teritorială de asigurări sociale de la locul de domiciliu sau la structura teritorială în deservirea căreia se află unitatea de la locul de lucru de bază, la alegere, unde, ulterior, urmează a fi solicitată indemnizaţia pentru creşterea/îngrijirea copilului. Personalul instituţiilor serviciului diplomatic care activează în misiunile diplomatice peste hotarele ţării şi organizaţiilor sau instituţiilor internaţionale în calitate de reprezentanţi ai Republicii Moldova pot depune cererea pe bază de procură. Solicitantul/beneficiarul desemnează, prin cerere, prestatorul de servicii de plată. Cu cererea pentru stabilirea indemnizaţiei de maternitate se prezintă următoarele acte:
  • certificatul de concediu medical, în original;
  • buletinul de identitate al femeii asigurate, în original şi în copie;
  • în cazul soţiei aflate la întreţinerea soţului asigurat – buletinul de identitate al soţiei şi al soţului, certificatul de căsătorie, carnetul de muncă al soţiei sau declaraţia soţiei, prezentată pe propria răspundere că nu realizează venit asigurat și nu este persoană asigurată de riscul respectiv în original şi în copie;
  • declaraţia persoanei asigurate de tipul Rev-5 pentru stabilirea prestaţiilor de asigurări sociale, eliberată asiguratei de către angajatorul de la locul de lucru de bază şi de la locul de lucru prin cumul, iar în cazul soţiei aflate la întreţinerea soţului asigurat – Declaraţia Rev-5, eliberată de către angajatorul de la locul de lucru de bază şi de la locul de lucru prin cumul al soţului pentru lunile trimestrului de gestiune pentru care nu au fost prezentate declaraţiile REV-5 centralizat în original;
  • în cazul lipsei venitului asigurat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat, solicitantul poate confirma motivul lipsei venitului asigurat prin următoarele acte: carnetul de muncă, ordinul şi/sau extrasul din ordin ş.a.
Copiile actelor anexate la cererea de stabilire a indemnizaţiei de maternitate se confirmă de structurile teritoriale de asigurări sociale. Venitul asigurat pentru stabilirea indemnizaţiei de maternitate pentru perioada precedentă trimestrului de gestiune se confirmă în baza informaţiei din Registrul de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale. Venitul asigurat pentru lunile trimestrului de gestiune se confirmă prin Declaraţia Rev-5 pentru stabilirea prestaţiilor de asigurări sociale, care se eliberează de către angajator la solicitarea angajatului. Actele depuse pentru stabilirea indemnizaţiei de maternitate se examinează în termen de până la 10 zile calendaristice din data depunerii cererii la structurile teritoriale de asigurări sociale. În cazul în care la cerere nu sunt anexate toate actele necesare sau dacă au fost prezentate acte perfectate incorect/incomplet, solicitantul are dreptul să prezinte suplimentar actele necesare, în termen de până la 10 zile calendaristice din data depunerii cererii. Dacă actele lipsă sau perfectate incorect/incomplet nu sunt prezentate în termen la structurile teritoriale de asigurări sociale, se ia decizia de a refuza stabilirea indemnizaţiei. În acest caz, în termen de 10 zile calendaristice, după aprobarea deciziei de refuz, solicitantei i se restituie actele şi se comunică motivul refuzului. În cazul prezentării actelor lipsă sau perfectate incorect/incomplet după acest termen, acestea se examinează din nou în baze generale. În cazul în care este necesară verificarea autenticităţii Declaraţia Rev-5, prezentate de la locul de lucru de bază sau de la locul de lucru prin cumul stabilirea indemnizaţiei, se sistează până la verificarea veridicităţii actelor prezentate şi emiterea concluziei, perioadă care nu poate depăşi 30 de zile calendaristice din data depunerii cererii. Indemnizaţia de maternitate se plăteşte o singură dată pentru întreaga perioadă a concediului de maternitate. Indemnizaţia de maternitate se plăteşte în luna următoare celei în care a fost aprobată decizia privind stabilirea indemnizaţiei de maternitate. Pentru perioada concediului de maternitate care se suprapune cu perioada în care femeia a desfăşurat activitate de muncă se plăteşte salariul, dar nu indemnizaţia. În asemenea situaţie pentru perioada de suprapunere indemnizaţia plătită se restituie.