Cererea de intentare a procesului de insolvabilitate se examinează de către instanţa de judecată (instanţa de insolvabilitate) în conformitate cu competenţa jurisdicţională stabilită în Codul de procedură civilă şi în Legea insolvabilității. Instanţa de insolvabilitate dispune de competenţă exclusivă la judecarea, în cadrul procesului de insolvabilitate, a litigiilor ce ţin de masa debitoare. Dacă partea interesată invocă existenţa unui litigiu de drept referitor la masa debitoare, instanţa de insolvabilitate va judeca această cauză într-un  proces separat, în procedură contencioasă, conform Codului de procedură civilă. Instanţa pe al cărei rol se află cauza de insolvabilitate examinează din oficiu toate circumstanţele relevante cauzei. Dacă legea nu prevede altfel în mod expres, încheierile judecătoreşti pot fi adoptate şi fără citarea părţilor. Principalele competenţe ale instanţei de insolvabilitate sunt:
 1. pronunţarea motivată a hotărârii de intentare a procesului de insolvabilitate şi, după caz, de intrare în insolvabilitate atât prin procedura falimentului, cât şi prin procedura de restructurare a debitorului;
 2. examinarea obiecţiilor debitorului împotriva cererii introductive a creditorilor şi judecarea obiecţiilor creditorilor împotriva intentării procedurii;
 3. desemnarea administratorului provizoriu şi fixarea remuneraţiei lui, desemnarea administratorului insolvabilităţii sau, după caz, a lichidatorului care va administra procedura până la confirmarea ori, după caz, până la înlocuirea sa de către adunarea creditorilor, precum şi stabilirea atribuţiilor lui pentru această perioadă;
 4. destituirea sau acceptarea cererii de demisie a administratorului insolvabilităţii/lichidatorului;
 5. ridicarea dreptului debitorului de a mai conduce activitatea;
 6. tragerea la răspundere a membrilor organelor de conducere care au contribuit la insolvabilitatea debitorului, precum şi sesizarea organelor de urmărire penală în legătură cu faptele reprobabile săvârşite de aceştia;
 7. judecarea acţiunilor introduse de administratorul insolvabilităţii/lichidator privind nulitatea actelor juridice încheiate de către debitor anterior intentării procesului;
 8. soluţionarea contestaţiilor debitorului, ale comitetului creditorilor ori ale oricărei persoane interesate împotriva măsurilor luate de administratorul provizoriu, de administratorul insolvabilităţii/lichidator;
 9. confirmarea planului procedurii de restructurare sau, după caz, de lichidare după votarea lui de către creditori;
 10. soluţionarea cererii depuse de administratorul insolvabilităţii sau de comitetul creditorilor privind încetarea procedurii de restructurare şi intrarea în faliment;
 11. examinarea raportului administratorului provizoriu, cel al administratorului insolvabilităţii/lichidatorului;
 12. anularea hotărârii adunării creditorilor şi a comitetului creditorilor;
 13. ridicarea sechestrelor de pe patrimoniul debitorului şi anularea altor măsuri de asigurare sau de limitare a debitorului, administratorului insolvabilităţii şi/sau a lichidatorului în dreptul de administrare şi de valorificare a masei debitoare, aplicate de alte instanţe de judecată sau de organele abilitate în acest sens;
 14. pronunţarea hotărârii de încetare a procesului;
 15.  alte competenţe stabilite de lege şi de Codul de procedură civilă.
În competenţa instanţei de insolvabilitate intră şi controlul judecătoresc asupra activităţii administratorului provizoriu, administratorului insolvabilităţii şi/sau a lichidatorului, procesele şi cererile de natură judiciară privind constatarea faptelor aferente procedurii de insolvabilitate. Instanţa de insolvabilitate nu are în competenţa sa atribuţii manageriale, acestea fiind exercitate de către administratorul provizoriu, administratorul insolvabilităţii/lichidator sau, în mod excepţional, de către debitor dacă nu i s-a ridicat dreptul de a îşi administra patrimoniul. Deciziile manageriale pot fi controlate sub aspectul oportunităţii de către creditori prin organele lor. Hotărârile şi încheierile instanţei de insolvabilitate sunt definitive şi executorii din momentul pronunţării. Dispoziţiile privind incompatibilitatea nu sunt aplicabile instanţei de insolvabilitate care pronunţă succesiv hotărâri în acelaşi dosar de insolvabilitate, cu excepţia rejudecării după casarea hotărârii în recurs. Participanţii la procesul de insolvabilitate Participanţi la procesul de insolvabilitate sunt:
 • administratorul provizoriu;
 • administratorul insolvabilităţii;
 • lichidatorul;
 • creditorii;
 • adunarea creditorilor;
 • comitetul creditorilor;
 • debitorul sau, după caz, reprezentantul debitorului, alte organe şi persoane stabilite în lege.
Structurile şi persoanele stabilite trebuie să asigure efectuarea rapidă a actelor şi a operaţiunilor prevăzute în lege, realizarea în condiţiile legii a drepturilor şi a obligaţiilor celorlalţi participanţi la aceste acte şi operaţiuni. Citarea, notificarea şi înştiinţarea participanţilor la proces Citarea participanţilor la proces se efectuează de către instanţa de insolvabilitate din oficiu. În procedurile contencioase vor fi citate în calitate de părţi numai persoanele ale căror drepturi sau interese sunt supuse spre soluţionare instanţei de insolvabilitate în condiţii de contradictorialitate. În celelalte cazuri, se aplică dispoziţiile din Codul de procedură civilă referitoare la procedura necontencioasă în măsura în care nu contravin unor dispoziţii expres prevăzute de lege. Notificarea şi înştiinţarea, cu excepţia cazului în care sarcina notificării şi a înştiinţării aparţine unor alte organe care aplică procedura, precum şi convocările prevăzute de lege cad în sarcina administratorului provizoriu sau administratorului insolvabilităţii, sau a lichidatorului, după caz. Notificările şi înştiinţările se fac prin scrisori recomandate, iar în cazurile expres prevăzute de lege şi prin publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Înştiinţarea şi notificarea prin scrisori recomandate se consideră efectuată după expirarea a trei zile lucrătoare de la publicare. Publicarea hotărârilor şi a încheierilor Dispozitivul hotărârilor şi al încheierilor instanţei de insolvabilitate urmează să fie publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în cazurile expres prevăzute de lege. Cheltuielile de publicare se raportează la cheltuielile de judecată. Instanţa de insolvabilitate poate dispune publicarea dispozitivului hotărârilor şi în ziarele locale din zonele în care debitorul îşi are sediul ori sunt concentrate sediile celor mai mulţi creditori, precum şi prin internet sau prin alt sistem electronic. Instanţa de insolvabilitate ţine registrul public al debitorilor insolvabili şi îl afişează pe pagina sa web. Recursul împotriva hotărârilor şi încheierilor instanţei de insolvabilitate Hotărârile şi încheierile instanţei de insolvabilitate pot fi atacate cu recurs în termen de 15 zile calendaristice din data pronunţării şi numai în cazurile prevăzute expres de lege. Recursul nu suspendă executarea hotărârilor şi a încheierilor instanţei de insolvabilitate, dar pot fi suspendate de instanţa de recurs la cererea motivată a recurentului. Recursul va fi judecat în termen de 60 de zile de la înregistrarea dosarului în instanţa de recurs, în modul prevăzut de Codul de procedură civilă. Pentru soluţionării recursului, instanţei de recurs i se trimit, în copii certificate de instanţa de insolvabilitate, doar actele care interesează soluţionarea căii de atac. Pentru cererile de recurs formulate împotriva hotărârilor şi încheierilor pronunţate de instanţa de insolvabilitate, în cadrul procedurii se constituie un singur dosar.