Circul din Chișinău ar putea fi obligat să achite o dobândă de întârziere de peste 250 mii de lei pentru neachitarea la timp a energiei termice în perioada 2007-2011. SA ”Termocom” (în procedura falimentului) a depus cerere de chemare în judecată către ÎS ”Circul din Chișinău”, solicitând încasarea dobânzii de întârziere şi a cheltuielilor de judecată. Conform informațiilor prezentate, părțile au încheiat pe 1 martie 2004 un contract pentru folosirea energiei termice de apă fierbinte, iar plata trebuia să se efectueze lunar. Reclamantul a invocat că și-a respectat obligațiile asumate, însă pârâtul nu. Prin urmare, aceasta a generat calcularea pentru perioada iulie 2007- august 2011 a unei dobânzi în sumă de 258.462,23 lei. Pentru soluţionarea litigiului pe cale amiabilă, pârâtului i-a fost expediată o somaţie, însă pretenţia a fost lăsată fără examinare. Judecătoria Chișinău, sediu Rîșcani a respins cererea de încasare a dobânzii, calificând-o drept neîntemeiată. Magistrații au concluzionat că în contract nu era inclusă clauza privind încasarea dobânzii de întârziere. SA ”Termocom” a depus, însă, o cerere de apel, susținând că normele legale au fost interpretate greșit de către instanța de fond, iar ÎS ”Circul din Chişinău”, prin neachitarea la timp a datoriilor, s-a comportat ca un debitor cu rea-credinţă, demonstrând neglijenţă inclusiv prin ignorarea reclamaţiei privind achitarea benevolă a dobânzii calculate. ÎS ”Circul din Chişinău” a acumulat o datorie în sumă de 586.373,58 lei pentru care a fost calculată dobândă de întârziere în sumă de 258.462,23 lei, pentru perioada cuprinsă între iulie 2008-iulie 2011. Examindând cererea, Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii de Apel Chişinău a decis casarea hotărârii primei instanțe pe motivul încălcării normelor de drept procedural. Astfel, cauza a fost restituită primei instanțe pentru rejudecată de către un alt complet de judecată.