Procesul de insolvabilitate se intentează doar în temeiul unei cereri de intentare a procesului de insolvabilitate, denumită și cerere introductivă. Pentru intentarea unui proces de insolvabilitate, trebuie să existe un temei. Motivul general, pentru care poate fi cerută intentarea insolvabilității, este incapacitatea de plată a debitorului. Totuși, există și motive speciale. Acesta constă în supraîndatorarea debitorului în cazul în care acesta este persoană juridică responsabilă de creanţele creditorilor în limitele patrimoniului său. În acest caz, la baza evaluării patrimoniului debitorului trebuie pusă continuarea activităţii lui dacă acest fapt este posibil. Potrivit Legii insolvabilității, componenţa şi mărimea obligaţiilor debitorului sunt cele existente la momentul depunerii cererii introductive, dacă legea nu prevede altfel. La determinarea temeiurilor de insolvabilitate se iau în calcul:
  1. mărimea obligaţiilor pecuniare, inclusiv suma restanţei la livrarea bunurilor, la prestarea serviciilor şi la îndeplinirea lucrărilor care urmează a fi plătite de către debitor;
  2. mărimea datoriilor la credite, la împrumut, plus dobânda care urmează a fi achitată de către debitor;
  3. mărimea prejudiciilor care urmează a fi recuperate de la debitor;
  4. mărimea obligaţiilor la bugetul public naţional prevăzute de lege.
Totuși, la constatarea insolvabilităţii debitorului nu se ia în calcul valoarea creanţelor constituite din:
  • penalităţi şi/sau din alte sancţiuni financiare aferente neexecutării obligaţiilor;
  • orice obligaţie de plată faţă de asociaţii (membrii, acţionarii) debitorului.
Cine are dreptul de a depune cerere introductivă Dreptul de a depune cerere introductivă îl au: debitorul, creditorii, alte persoane indicate în lege. Debitorul este în drept să depună cerere introductivă în situaţia în care există pericolul intrării lui în incapacitate de plată când, în mod previzibil, nu îşi va putea executa la scadenţă obligaţiile pecuniare. Dreptul de a depune cerere introductivă în numele debitorului, în cazul în care acesta nu este persoană fizică, îl au: organul executiv, persoana care, în conformitate cu legislaţia în vigoare, deţine dreptul de reprezentare a debitorului, asociaţii cu răspundere nelimitată şi lichidatorii debitorului. În același timp, debitorul este obligat să depună cerere introductivă dacă există unul din temeiurile pentru care poate fi declanșată insolvabilitatea. Debitorul este obligat să depună cerere introductivă şi în cazul în care:
  1. executarea integrală a creanţelor scadente ale unui sau ale mai multor creditori poate cauza imposibilitatea satisfacerii integrale la scadenţă a creanţelor celorlalţi creditori;
  2. în cadrul lichidării, care se efectuează conform altor legi, devine evident că debitorul nu poate satisface integral creanţele creditorilor.
Debitorul este obligat să depună cerere introductivă imediat, dar nu mai târziu de expirarea a 30 de zile calendaristice din data survenirii temeiurilor. Dacă debitorul nu depune cerere introductivă în cazurile şi în termenul prevăzut, persoana care, în conformitate cu legislaţia în vigoare, are dreptul de a reprezenta debitorul, asociaţii cu răspundere nelimitată şi lichidatorii debitorului răspund subsidiar în faţa creditorilor pentru obligaţiile apărute după expirarea termenului prevăzut. Aceste persoane sunt trase la răspundere penală. În cazul insolvabilităţii debitorului din vina fondatorilor (membrilor) lui, a membrilor organului executiv sau a unor alte persoane care au dreptul de a da indicaţii obligatorii pentru debitor ori care pot influenţa în alt mod acţiunile debitorului (insolvabilitate intenţionată), aceştia poartă răspundere subsidiară solidară faţă de creditori în măsura în care bunurile debitorului sunt insuficiente pentru executarea creanţelor creditorilor. Dacă debitorul depune cerere introductivă în cazul în care dispune de posibilităţi reale de a satisface integral creanţele creditorilor (insolvabilitate fictivă), persoanele culpabile poartă răspundere pentru prejudiciile cauzate creditorilor prin depunerea cererii.