În cazul externalizării funcţiilor, biroul istoriilor de credit, în termen de 15 zile din data luării deciziei de externalizare de către consiliul biroului istoriilor de credit, informează în scris Comisia Naţională despre decizia de externalizare şi conceptul externalizării. Regulamentul privind licenţierea activităţii biroului istoriilor de credit a fost modificat și completat. Amendamentele au fost publicate în Monitorul Oficial. Astfel, în scopul obţinerii avizului prealabil privind externalizarea funcţiilor, cu cel puţin 60 de zile înainte de data la care se preconizează încheierea contractului de externalizare, biroul istoriilor de credit depune la Comisia Naţională o cerere. Acesta va fi întocmită în limba de stat, semnată de conducător şi autentificată prin ştampila organizaţiei. La cererea pentru obţinerea avizului prealabil privind externalizarea funcţiilor se anexează următoarele documente şi informaţii:
  • decizia consiliului biroului istoriilor de credit privind externalizarea funcţiilor;
  • descrierea detaliată a funcţiilor externalizate;
  • fundamentarea externalizării funcţiilor;
  • documentele justificative privind respectarea cerinţelor Legea privind birourile istoriilor de credit;
  • prezentarea informaţiei aferentă furnizorului care să cuprindă, cel puţin, denumirea, sediul;
  • proiectul contractului de externalizare;
  • politicile şi procedurile interne aferente funcţiilor externalizate care conţin descrierea modului prin care funcţiile externalizate vor fi reintegrate în activitatea biroului istoriilor de credit;
  • dovada achitării taxei în conformitate cu hotărârea privind bugetul Comisiei Naţionale a Pieței Financiare pe anul respectiv.
Comisia Naţională va emite decizia prin care admite cererea și eliberează avizul prealabil privind externalizarea funcţiilor sau respinge cererea, informând în scris solicitantul, cu indicarea motivului respingerii, în termen de 30 de zile din data primirii setului integral de documente şi informaţii. În cazul necesităţii solicitării unor informaţii suplimentare de către Comisia Naţională, termenul poate fi prelungit pentru o perioadă de până la 15 zile, cu informarea în scris a biroului istoriilor de credit. Avizul privind externalizarea funcţiilor nu este transferabil altei persoane şi este valabil pe durata perioadei contractului de externalizare încheiat între biroul istoriilor de credit şi furnizor. Drept motiv de respingere a cererii pentru eliberarea avizului privind externalizarea funcţiilor serveşte:
  • neprezentarea setului integral de documente şi informaţii şi/sau prezentarea documentelor şi a informaţiilor neveridice;
  • necorespunderea activităţii biroului istoriilor de credit cu prevederile Legii şi actele normative adoptate pentru executarea acesteia ca urmare a externalizării funcţiilor respective.
După externalizarea funcţiilor, biroul istoriilor de credit notifică despre aceasta Comisia Naţională, anexând copia contractului de externalizare. În cazul retragerii avizului eliberat sau încetării contractului privind externalizarea funcţiilor, biroul istoriilor de credit şi furnizorul sunt obligaţi să notifice Comisia Naţională, cu anexarea documentelor justificative.