Asiguratul care se află în concediul pentru îngrijirea copilului, până la împlinirea vârstei de 3 ani, la toate unităţile în care desfăşoară activităţi, are dreptul la indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului de la data acordării concediului şi până la împlinirea vârstei de 3 ani a copilului. În cazul în care data acordării concediului pentru îngrijirea copilului diferă de la o unitate la alta, indemnizaţia se stabileşte începând de la data ultimei acordări a concediului. Potrivit Legii privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, de indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului beneficiază, la cerere, opţional: unul dintre părinţi, bunelul, bunica, o altă rudă care se ocupă nemijlocit de îngrijirea copilului, precum şi tutorele, dacă sunt persoane asigurate şi îndeplinesc condiţiile de realizare a stagiului de cotizare. În cazul în care beneficiarul de indemnizaţie pentru creşterea copilului îşi reia activitatea în condiţiile timpului de muncă integral înainte de expirarea concediului pentru îngrijirea copilului sau se angajează la o altă unitate, indemnizaţia stabilită se suspendă. Aceasta poate fi, însă, stabilită unei alte persoane care se va ocupa de îngrijirea copilului. În cazul în care mama sau tata (beneficiar de indemnizaţie) îşi reia activitatea în condiţiile timpului de muncă parţial, indemnizaţia nu se suspendă. Norma legală mai prevede că, în cazul copiilor gemeni sau în cazul mai multor copii în vârstă de până la 3 ani, de dreptul la indemnizaţie pentru creşterea copilului beneficiază, la cerere, opţional: concomitent ambii părinţi sau concomitent două persoane asigurate. Fiecare asigurat beneficiază de dreptul la indemnizaţie/ indemnizaţii pentru copilul/copiii de care îngrijeşte nemijlocit. Pentru unul şi acelaşi copil se stabileşte o singură indemnizaţie. Cuantumul lunar al indemnizaţiei pentru creşterea copilului constituie 30% din baza de calcul, dar nu mai puţin de 540 de lei pentru fiecare copil. Totodată, Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii prevede că indemnizaţia lunară pentru creşterea/îngrijirea copilului se acordă cu condiţia că a fost solicitată în termen de 12 luni de la naşterea copilului. În cazul în care indemnizaţia respectivă a fost solicitată mai târziu de termenul indicat, aceasta se stabileşte retroactiv, dar nu mai mult decât pentru 12 luni premergătoare datei adresării, cu condiţia că a fost solicitată în termen de 3 ani de la data naşterii copilului. În cazul în care beneficiarul de indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului se angajează la altă unitate, indemnizaţia se suspendă, indiferent de programul de muncă (parţial sau deplin), şi se reia de la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului. Regulamentul mai prevede că în cazul încetării contractului individual de muncă în legătură cu lichidarea unităţii în perioada aflării beneficiarului în concediul pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani, indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului nu se suspendă, cu condiţia că beneficiarul nu se angajează la o altă unitate. Persoanele care au beneficiat de indemnizaţie unică la naşterea copilului şi cele care au beneficiat sau beneficiază de indemnizaţie lunară pentru creşterea/îngrijirea copilului și/sau de indemnizație lunară de suport pentru creșterea până la vârsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulți copii născuți dintr-o singură sarcină, pe teritoriul altui stat, nu au dreptul la acelaşi tip de indemnizaţie şi pentru aceeaşi perioadă. Indemnizaţia lunară pentru creşterea/îngrijirea copilului nu se suspendă pentru perioada aflării persoanei asigurate/neasigurate în concediul anual de odihnă. Beneficiarul de indemnizaţie lunară pentru creşterea/îngrijirea copilului, în cazul reluării muncii/angajării în câmpul muncii, eliberării din serviciu, prezintă casei teritoriale, până la sfârşitul lunii calendaristice în care s-a produs evenimentul, extrasul din ordinul respectiv. Sumele indemnizaţiei lunare pentru creşterea/îngrijirea copilului, achitate necuvenit din pricina neprezentării actelor menţionate, se restituie de către beneficiar la contul Casei Naţionale. Cererea pentru stabilirea indemnizației se depune la casa teritorială de la locul de domiciliu sau, în cazul în care a fost stabilită indemnizația de maternitate, la casa teritorială care a stabilit indemnizația de maternitate. La fel, aceasta de poate depune în mod electronic prin portalul guvernamental unic al serviciilor publice (www.servicii.gov.md) și/sau pagina-web a Casei Naționale (www.cnas.md), sau prin intermediul reprezentantului primăriei. La cerere se anexează:
  • actul de identitate al solicitantului indemnizaţiei, în original şi în copie;
  • certificatul de naştere al copilului, după caz certificatul de naştere al copilului premergător în original şi în copie;
  • extrasul din ordinul de acordare a concediului pentru îngrijirea copilului, eliberat de fiecare unitate unde solicitantul activează, doar în cazul persoanelor încadrate în câmpul muncii, în original;
  • după caz, documentul prin care se confirmă că mama (tatăl, tutorele, părintele adoptiv) nu este încadrată în câmpul muncii (carnetul de muncă, certificatul de la instituţia de învăţământ, certificatul de la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă);
  • carnetul de muncă sau certificatul ce confirmă încadrarea în câmpul muncii (pentru persoanele încadrate în câmpul muncii), alte acte confirmative a stagiului de cotizare (livretul militar etc.);
  • alte acte, după caz: extras din ordinul privind reluarea activităţii/angajarea în condiţiile timpului de muncă parţial, extras din ordinul privind acordarea concediului neplătit, certificat de naştere, certificat de căsătorie, certificat de deces al copilului sau al beneficiarului, hotărârea privind adopţia şi instituirea tutelei, declarație pe propria răspundere despre faptul că a beneficiat/nu a beneficiat de indemnizaţii adresate familiilor cu copii pe teritoriul altui stat.
În cazul în care solicitantul nu poate confirma prin acte angajarea în câmpul muncii, acesta anexează o declaraţie scrisă în care confirmă, sub responsabilitate personală, faptul că nu este angajat în câmpul muncii. Cum se acordă indemnizația de maternitate și indemnizația unică la naștere vedeți aici și aici.