Comisia de atestare și disciplină a interpreților şi traducătorilor anunţă organizarea examenului de atestare a interpreţilor şi traducătorilor autorizați. Pentru a se înscrie la examen candidaţii trebuie să depună următoarele acte:
  • cerere, cu indicarea activităţii şi a limbii pentru care se solicită autorizarea;
  • curriculum vitae;
  • copia legalizată a diplomei de licenţă sau de masterat ori a unui act echivalent din care rezultă specializarea în limba ori în limbile străine pentru care solicită autorizarea sau posedă diplomă de licenţă sau de masterat ori un act echivalent în drept din care rezultă abilități de predare în limba străină pentru care solicită autorizarea.
Pentru limbile orientale ori rar folosite (aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 888 din 19 iulie 2016), precum şi al interpreţilor semnelor celor surzi, muţi ori surdomuţi se vor prezenta certificate care atestă nivelul cunoaşterii limbii sau, după caz, a semnelor. De asemenea, este necesară copia legalizată a actelor ce atestă vechimea în muncă în specialitatea dată de cel puţin 2 ani, cazierul judiciar și copia legalizată a buletinului de identitate. Actele de referinţă, urmează a fi depuse la Ministerului Justiţiei până în data de 12 martie. Conform Legii cu privire la statutul, autorizarea şi organizarea activității de interpret şi traducător în sectorul justiției, examenul de atestare a interpreților și traducătorilor se organizează de Ministerul Justiţiei o dată în an. În cazul în care există un număr mare de solicitanţi de a participa la examen, acesta poate fi organizat şi mai des. Examinarea se efectuează de către Comisia de atestare şi disciplină, contra unei taxe de participare a cărei mărime este stabilită de Guvern. În cazul în care solicitantul nu a susţinut examenul de atestare, el poate fi admis la examen în mod repetat. Decizia privind rezultatul examenului de atestare poate fi atacată, în  termen de 30 de zile de la data la care rezultatele au fost făcute publice, în instanţa de contencios administrativ în condiţiile legii, în partea ce ţine de procedura de desfăşurare a examenului.