Uniunea Avocaților din Republica Moldova caută director pentru Centrul de Instruire a Avocaților. Acesta urmează să fie angajat pentru o perioadă de patru ani. Directorul Centrului va fi responsabil de evaluarea necesităților de instruire inițială și continuă a avocaților și a avocaților stagiari. De asemenea, în sarcina acestuia va fi elaborarea curriculumurilor de instruire inițială și continuă, și organizarea cursurilor. Totodată, acesta va trebui să asigure:
  • elaborarea proiectului orarului trimestrial și/sau semestrial și anual al instruirii inițiale și continue;
  • identificarea oportunităților și surselor alternative de finanțare pentru instruirea inițială și continuă;
  • asigurarea conlucrării cu organizațiile donatoare și alte organizații în domeniul instruirii și coordonarea procesului de instruire oferit de acestea;
  • coordonarea procesului de instruire.
Pot candida pentru acest post persoanele care au experiență profesională în domeniul instruirii de cel puțin trei ani și reputație profesională ireproșabilă. Cunoașterea limbii engleze poate constitui un avantaj. Pentru a fi înscriși la concurs, candidații urmează să prezinte următoarele acte:
  • copia buletinului de identitate;
  • Curriculum Vitae semnat pe fiecare pagină;
  • certificate de calificare (diplomă de licență, diplomă de master etc.);
  • scrisoare de motivare, care va conține proiectul unui plan de activitate al Centrului de Instruire a Avocaților;
  • cazier judiciar;
  • două recomandări.
Dosarele urmează a fi depuse la sediul Uniunii Avocaților până în data de 23 martie. Centrul de Instruire a Avocaților este o structură fără personalitate juridică a Uniunii Avocaților din Republica Moldova. Centrul implementează obiectivele strategice ale Uniunii Avocaților privind asigurarea instruirii inițiale și continue, pregătirea și perfecționarea profesională a avocaților stagiari și avocaților, și se subordonează Consiliului Uniunii Avocaților. Directorul Centrului este remunerat în cuantumul stabilit de Consiliul Uniunii Avocaților. Pe perioada mandatului, directorul Centrului nu este în drept să cumuleze alte funcții sau activități remunerate, cu excepția celor științifice şi didactice.