Sesizările depuse pentru examinare la Comisia de disciplină a experților judiciari vor fi repartizate membrilor, în ordine alfabetică, pentru a întocmi rapoartele privind cauzele disciplinare. Regulamentul Comisiei, semnat de ministrul Justiției, a fost publicat în Monitorul Oficial. Comisia de disciplină este un organ colegial, deliberativ, permanent şi independent. Aceasta are următoarele atribuții:
 • examinează cauzele disciplinare inițiate împotriva experților judiciari şi aplică, după caz, sancțiuni disciplinare;
 • sesizează organele competente în cazul în care fapta expertului judiciar constituie o contravenție sau infracțiune.
Ședințele Comisiei de disciplină sunt publice, cu excepția cazului în care este necesară protecția datelor ce constituie secretul urmării penale sau secret de stat. Comisia este condusă de un președinte, care este ales pentru un mandat de patru ani, din rândul membrilor. În absența președintelui, atribuțiile acestuia vor fi exercitate de un alt membru, ales de către membrii Comisiei de disciplină, prezenți la ședință. Dacă în acest mod nu este ales un președinte, atunci atribuțiile acestuia se exercită de către decanul de vârstă. În cazul în care președintele Comisiei, din motive neîntemeiate, nu-și exercită atribuțiile la trei ședințe consecutive, acesta poate fi revocat din funcție, la cererea a cel puțin trei membri. Hotărârea de revocare din funcție a președintelui se adoptă cu votul secret a cel puțin cinci membri. Noul președinte al Comisiei de disciplină se alege pe durata mandatului rămas. Membrii Comisiei de disciplină beneficiază pentru fiecare şedinţă la care participă de o indemnizaţie echivalentă cu opt la sută din salariul mediu pe economie, calculată la data desfăşurării şedinţei, dar nu mai mult decât pentru patru şedinţe pe an. Indemnizaţia este achitată de către Ministerului Justiţiei din bugetul de stat. În calitate de membru în Comisia de disciplină, inclusiv membru supleant, poate fi numită persoana care are reputație ireproșabilă şi întrunește următoarele condiții:
 • cunoaște limba română;
 • are studii superioare în domeniul dreptului sau alt domeniu conex specialităților de expertiză judiciară;
 • are o vechime în muncă de cel puţin trei ani în domeniu;
 • deţine gradul de calificare de categoria I sau de categorie superioară, în cazul experților judiciari și vechimea în activitatea de expert judiciar de cel puțin trei ani;
 • nu a fost sancționată disciplinar în ultimii trei ani de activitate, în cazul experților judiciari;
 • nu are antecedente penale.
Mandatul de membru al Comisiei de disciplină se revocă dacă acesta a lipsit nemotivat de la trei ședințe consecutive sau de la patru ședințe pe parcursul unui an calendaristic. De asemenea, mandatul poate fi revocat pentru încălcarea cu bună-știință a regulilor cu privire la conflictul de interese. Comisia de disciplină a experților judiciari activează pe lângă Ministerul Justiției și este compusă din șapte membri numiți pe un termen de patru ani:
 • patru experţi judiciari, câte unul din fiecare instituţie publică de expertiză judiciară;
 • doi reprezentanţi ai societăţii civile;
 • un expert judiciar din rândul celor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unui birou de expertiză judiciară.
Experţii judiciari din rândul celor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unui birou de expertiză judiciară şi reprezentantul societăţii civile sunt selectaţi, prin concurs, de către Ministerul Justiţiei. De asemenea, prin ordinul de constituire a Comisiei de disciplină sunt desemnaţi și șapte membri supleanţi ai membrilor permanenţi. Secretariatul Comisiei de disciplină este asigurat de către Ministerul Justiţiei.