Cazurilor de încălcare a disciplinei şi deontologiei expertului judiciar, indiferent de forma de organizare a activităţii, vor fi examinate de către Comisia de disciplină. Conform prevederilor Regulamentului Comisiei, după examinarea cauzelor disciplinare membrii acesteia vor trebui să adopte o hotărâre prin care vor constata abaterea disciplinară și vor aplica una din sancțiunile disciplinare prevăzute la art. 59 alin. (1) lit. a)-c) din Lege cu privire la expertiza judiciară şi statutul expertului judiciar. Prin urmare, pentru comiterea abaterilor disciplinare ce țin de activitatea de expertiză judiciară, expertului judiciar îi pot fi aplicate următoarele sancţiuni disciplinare:
  • avertisment;
  • mustrare;
  • amendă cuprinsă între 30 și 50 de unităţi convenţionale, adică de la 1500 la 2500 de lei.
După ce va fi constatată abaterea disciplinară, Comisia va transmite hotărârea sa, în termen de cinci zile lucrătoare de la pronunțare, ministrului Justiției, pentru aplicarea sancțiunilor disciplinare prevăzute la art. 59 alin. (1) lit. d) și e) din Lege. Adică suspendarea activităţii de expert judiciar pe o perioadă de până la șase luni sau retragerea licenţei pentru exercitarea profesiei de expert judiciar. O altă opțiune este nu constate abaterea disciplinară și să respingă sesizarea sau să respingă sesizarea ca vădit neîntemeiată, dacă sunt invocate fapte ce nu se referă la abateri disciplinare ori fapte pentru care a expirat termenul de prescripţie. De asemenea, sesizarea depusă în mod repetat, fără noi dovezi ale faptelor invocate, va fi calificată drept neîntemeiată. Comisia va înceta procedura disciplinară, în caz de deces al expertului judiciar, vizat în procedura disciplinară, sau a lipsei acestei calități la momentul săvârșirii faptelor. În caz de contestare a hotărârii Comisiei disciplinare, executarea sancţiunii disciplinare nu se suspendă, cu excepția cazului în care instanţa de contencios administrativ dispune suspendarea executării.