La efectuarea controlului planificat sau inopinat, organul de control va trebui să aibă în vedere, prioritar, posibilitatea efectuării controlului prin solicitare directă de la persoana controlată a documentaţiei şi a altei informaţii. Doar în cazul insuficienței documentației și informației deținute pentru a stabili respectarea legislaţiei de către persoana supusă controlului sau reieșind din tipul controlului și analiza riscurilor, organul de control va putea realiza controlul la fața locului. Legea privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător ar putea fi modificată și completată. Amendamentele sunt propuse într-un proiect de lege prin care autoritățile vor să îmbunătățească mediul de afaceri. Documentul a fost prezentat din nou pentru consultări publice, după ce a fost reformulat în urma presiunilor oamenilor de afaceri și partenerilor internaționali. Astfel, în cazul efectuării controlului prin solicitare directă de la persoana controlată a documentaţiei şi a altei informaţii, aceasta, în termen de 5 zile de la data receptionării solicitării motivate, va fi obligată să prezente organului de control informaţia şi documentele specificate în solicitare. Neprezentarea informației solicitate va constitui temei pentru inițierea în termen de 10 zile lucrătoare a unui control la fața locului. La depistarea unor erori și/sau neconcordanţe în documentele şi informaţiile prezentate de persoana controlată, organul de control va solicita acesteia prezentarea de explicații în scris în termen de 5 zile de la solicitare. Odată cu transmiterea explicațiilor scrise asupra erorilor şi/sau neconcordanțelor, persoana controlată va fi în drept să prezinte suplimentar acte doveditoare ce confirmă autenticitatea informaţiilor şi documentelor prezentate. În cadrul controlului la faţa locului, organul de control nu va fi în drept să solicite de la persoana controlată documente şi informaţii care au fost prezentate anterior, în urma solicitării directe de la aceasta a documentaţiei şi a altei informaţii. Potrivit Legii, se consideră control orice formă de verificare, revizie, audit, evaluare şi/sau analiză exercitată de către un organ de control, cu scopul de a constata respectarea legislației și de a verifica unele fapte relevante pentru domeniul de control al organului în cauză, la faţa locului şi/sau prin solicitare directă de la persoana controlată a documentaţiei şi a altei informaţii prin poştă, inclusiv prin poşta electronică, sau prin telefon, informaţie pe care aceasta, în virtutea legii, nu este obligată să o ofere.