Metalele preţioase, pietrele preţioase şi articolele din ele, numerarul şi cecurile în monedă naţională şi în valută străină, cardurile, alte instrumente de plată, valorile mobiliare, obligaţiile, recunoscute drept corpuri delicte, potrivit legislației, se transmit spre păstrare Serviciului Fiscal de Stat (SFS). Noile instrucțiuni în acest sens au fost publicate recent în Monitorul Oficial. Astfel, bunurile sunt preluate la păstrare temporară de către Direcţia generală administrare fiscală din municipiul Chişinău, doar dacă sunt împachetate în colete (pachet, cutie, sac – după caz, în funcţie de natura bunurilor), însoţite de etichete de autentificare şi sigilate astfel încât să fie exclus accesul la bunurile împachetate fără deteriorarea ambalajului, sigiliului şi etichetei de autentificare. Sigiliul aplicat pe colete trebuie să fie clar și să includă denumirea autorităţii care transmite bunurile, numărul ştampilei, alte specimene. Pe eticheta de autentificare a coletului trebuie să fie înscrise datele ce caracterizează bunurile depuse (tipul, cantitatea, greutatea, suma evaluării), autoritatea care le-a ambalat, numărul dosarului în care acestea figurează, semnăturile persoanelor care au efectuat acţiunea procesuală în cauză. Bunurile sunt primite pentru păstrare temporată în baza următoarelor documente:
 • demersul autorităţii competente, semnat de către conducerea acesteia, prin care se solicită preluarea la păstrare temporară a bunurilor recunoscute drept corpuri delicte şi/sau bunurilor puse sub sechestru. În demers se va indica informaţia privind tipul bunurilor, cantitatea, greutatea şi suma evaluării, precum şi persoana care este împuternicită de a transmite bunurile la păstrare temporară;
 • procesul-verbal de ridicare a bunurilor;
 • ordonanţa de recunoaştere a bunurilor drept corpuri delicte;
 • ordonanţa privind punerea bunurilor sub sechestru;
 • ordonanţa de transmitere spre păstrare temporară a corpurilor delicte şi/sau a bunurilor puse sub sechestru;
 • actul (raport, certificat) de expertiză a calităţii bunurilor, eliberat de către organul abilitat cu acest drept – în cazurile în care a fost realizată expertiza;
 • lista bunurilor incluse în colet, care urmează a fi predate la păstrare temporară Direcţiei generale administrare fiscală mun.Chişinău, aprobată de conducerea autorităţii competente, şi autentificată cu ştampila acestui organ;
 • alte documente ce confirmă identitatea bunurilor.
Lista bunurilor incluse în colet trebuie să conțină următoarea informaţie:
 1. pentru metalele preţioase, pietrele preţioase şi articolele confecţionate din ele: denumirea fiecărui obiect (articol) sau grup de obiecte omogene, tipul şi titlul metalului preţios, cantitatea – în unităţi, greutatea – în grame, caracteristica pietrelor preţioase şi alte particularităţi distinctive, conform certificatului de expertiză, eliberat de către organul abilitat cu acest drept, în cazurile în care a fost realizată expertiza și suma evaluării;
 2. pentru moneda naţională: în cazul bancnotelor – valoarea nominală, seria, numărul şi anul emisiunii bancnotelor, iar în cazul monedelor – valoarea acestora; pentru valuta străină – denumirea valutei, valoarea nominală, seria şi numărul bancnotelor, anul emisiunii, iar în cazul monedelor – valoarea acestora;
 3. pentru documentele de plată şi alte instrumente de plată (carduri, cecuri de decontare, etc.) – denumirea documentelor, denumirea statului şi a băncii (organizaţiei ori companiei) emitente, numerele şi valoarea nominală a fiecărui document în parte;
 4. pentru hârtii de valoare (acţiuni, obligaţii), bilete de loterie în lei moldoveneşti şi alte obiecte similare – denumirea, valoarea nominală, numărul, seria şi categoria fiecărei acţiuni (obligaţii, bilet), anul lansării, valoarea câştigului şi termenul-limită de rambursare a acestuia (pentru achitarea câştigului loteriei câştigătoare).
La primirea bunurilor la păstrare temporară este întocmit un act de predare-primire în care sunt specificate toate detaliile privind bunurile primite și autoritatea care le-a predat. Coletele primite spre păstrare temporară se depun într-un safeu destinat special pentru păstrarea unor astfel de bunuri. Aranjarea coletului în safeu se va face în aşa mod ca ambalajul, etichetele şi sigiliile să nu se deterioreze pe tot parcursul păstrării acestora. Dacă în perioada păstrării temporare ambalajul coletului cu bunuri s-a deteriorat accidental, se va invita imediat reprezentantul autorităţii care a predat coletul, pentru a-l verifica şi a restabili ambalajul. Direcţia generală administrare fiscală din municipiul Chişinău nu este în drept să deschidă coletele cu bunuri preluate la păstrare temporară. La restituirea bunurilor aflate la păstrare temporară la Direcţia generală administrare fiscală se perfectează un act de restituire a bunurilor recunoscute drept corpuri delicte şi/sau a bunurilor puse sub sechestru.