Fiscul nu va mai putea amenda întreprinderile care efectuează decontări în numerar şi prin virament prin intermediari. Curtea Constituțională a declarat neconstituționale unele prevederi Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi. Mai exact, Curtea a constatat că în temeiul art. 10 pct. 5 din Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, pentru efectuarea decontărilor în numerar și prin virament prin intermediari, Serviciul Fiscal de Stat aplică față de întreprinderi și organizații, indiferent de tipul lor de proprietate și forma de organizare juridică sancțiuni pecuniare în proporție de 10 la sută din sumele plătite. Curtea a observat că efectuare ilegală a plăților în numerar şi prin virament prin intermediari se sancționează și în temeiul art. 293 din Codul contravențional. Așadar, Curtea a constatat că, sancționarea pentru efectuarea ilegală a plăților prin intermediari poate fi aplicată concomitent, atât în temeiul Codului contravențional cât și a Legii cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, fără a exista nici o diferență între faptele care atrag răspunderea potrivit acestor două acte legislative. În acest sens, în jurisprudența sa anterioară Curtea a subliniat că legea trebuie să reglementeze în mod unitar, să asigure o legătură logico-juridică între dispozițiile pe care le conține și să evite paralelismele legislative, ce generează incertitudine și insecuritate juridică. În același timp, Curtea a constatat că potrivit prevederilor contestate instanța de judecată nu are posibilitatea individualizării sancțiunii, rolul său fiind redus la o simplă formalitate de validare a actului de constatare. Curtea a menționat că, în jurisprudența sa, Curtea Europeană a statuat că: dacă judecătorul este competent doar a stabili existența sau inexistența infracțiunii sau contravenției, dar nu este competent să stabilească asupra oportunității amenzii sau pedepsei, el nu exercită un control de plină jurisdicție. În acest sens, persoana interesată este lipsită de dreptul de acces liber la un tribunal de plină jurisdicție. Prin urmare, legiuitorul nu poate reglementa o sancțiune în așa fel, încât să lipsească instanța de judecată de posibilitatea de a individualiza sancțiunea, ținând cont de circumstanțele cazului. Astfel, limitarea rolului instanței de judecată lipsește de substanță garanțiile dreptului la un proces echitabil, consacrat de articolele 20 din Constituție și 6 din Convenția Europeană. Astfel, Curtea Constituțională declarat neconstituțional textul ”precum și care efectuează decontări în numerar şi prin virament prin intermediari” și textul ”sancțiuni pecuniare în proporție de 10 la sută din sumele plătite” din articolul 10 punctul 5 din Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi. Hotărârea a fost pronunțată după ce un avocat a ridicat excepţia de neconstituţionalitate. Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi prevede că, faţă de întreprinderi şi organizaţii, indiferent de tipul lor de proprietate şi forma de organizare juridică, care efectuează decontări în numerar în sumă ce depăşeşte cumulativ 100 de mii de lei lunar, în baza obligaţiilor lor financiare, încălcând modul stabilit de decontare prin virament, precum şi care efectuează decontări în numerar şi prin virament prin intermediari, indiferent de suma decontării efectuate, Serviciul Fiscal de Stat, aplică sancţiuni pecuniare în proporţie de 10 la sută din sumele plătite, iar sumele amenzilor se fac venit la bugetul de stat. Sancţiunile nu se aplică la efectuarea decontărilor cu cetăţenii, gospodăriile ţărăneşti (de fermier), titularii de patente de întreprinzător şi cu bugetul public naţional, la efectuarea decontărilor de către persoanele indicate cu bugetul public naţional, cu întreprinderile şi organizaţiile. La fel, nu se aplică și la efectuarea decontărilor de către întreprinderile şi organizaţiile ale căror drepturi la acest capitol se reglementează în Legea privind reglementarea valutară, în actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei, cu excepţia cazurilor efectuării decontărilor prin intermediari. Cuvântul ”intermediar” semnifică persoana căreia o altă persoană i-a plătit o sumă de bani, în numerar sau prin virament, neavând către aceasta obligaţii financiare directe. Anterior, Curtea Constituțională a declarat neconstituționale textele ”activității fără licență” și ”amendă în mărimea venitului brut” din articolul 10 punctul 4 din Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi.