Pentru a asigura corectitudinea determinării impozitului pe venit pentru anul 2017, agenții economici trebuie să știe despre cele mai importante modificări în Codul fiscal. Astfel, pentru agenţii economici care au dreptul, în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii, să aplice o perioadă de gestiune diferită de anul calendaristic, entităţilor ale căror entităţi-mamă aplică altă perioadă de raportare financiară, perioada fiscală reprezintă o perioadă de oricare 12 luni consecutive. Totuși, înainte de aplicarea unei noi perioade fiscale agentul economic este obligat:
 • să informeze Serviciul Fiscal de Stat şi să prezinte acestuia documentele privind schimbarea perioadei fiscale, în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat;
 • să aplice perioada fiscală de tranziţie şi regulile stabilite în cap. 72 din titlul II al Codului fiscal.
În privința regimului fiscal în cazul aplicării perioadei fiscale de tranziţie privind impozitul pe venit, agenții economici trebuie să știe că art. 121 din Cod a fost completat cu alin.(4) – (6). Prin acestea s-a stabilit dreptul entităţilor din Republica Moldova de a aplica o perioadă fiscală de gestiune diferită de anul calendaristic. În același timp, perioada cuprinsă între sfârșitul perioadei fiscale curente şi prima zi a noii perioade fiscale reprezintă perioada fiscală de tranziţie. Astfel, durata perioadei fiscale de tranziţie este cuprinsă între o lună şi 11 luni. Mai mult, obiectul impunerii este determinat conform regulilor prevăzute de titlul II din Codul fiscal, cu excepţia sumei uzurii proprietăţii care este egală cu suma uzurii calculate în conformitate cu art. 26 şi 27, împărţită la 12 luni şi înmulţită cu numărul de luni al perioadei fiscale de tranziţie. Cota impozitului pe venit este cota prevăzută la art. 15 lit. b) şi d) din Codul fiscal.Achitarea la buget a impozitului pe venit se efectuează în rate, până la data de 25 a fiecărei luni a perioadei fiscale de tranziţie, în sume egale cu 1/12 din:
 • suma calculată drept impozit ce urmează a fi plătit, conform capitolului 14 al titlului II din Codul fiscal, pentru perioada fiscală de tranziţie; sau
 • impozitul ce urma să fie plătit, conform prezentului titlu, pentru perioada fiscală precedentă.
Achitarea obligaţiilor finale privind impozitul pe venit se efectuează nu mai târziu de termenul stabilit pentru prezentarea declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală de tranziţie. Declaraţia cu privire la impozitul pe venit se prezintă, împreună cu situaţiile financiare pentru perioada fiscală respectivă, nu mai târziu de trei luni de la sfârșitul perioadei fiscale de tranziţie. În ceea ce privește deducerea cheltuielilor, la art. 24 au fost operate modificări şi completări ce ţin de deducerea cheltuielilor în scopuri fiscale, şi anume:
 • nu se permit la deducere în scopuri fiscale plăţile efectuate în folosul persoanelor fizice ce desfăşoară activităţi independente conform cap. 102 – activităţi independente (art. 24 alin. (11) din Codul Fiscal);
 • se permite deducerea cheltuielilor efectuate de către contribuabili în decursul perioadei fiscale, prevăzute în planul de afaceri sau în devizul de cheltuieli, în scopurile stabilite în contractul colectiv de muncă. Plafonul de deductibilitate a acestor cheltuieli constituie 0,15% din fondul de retribuire a muncii. (o nouă redacţie, anterior erau reglementate plățile pentru sindicate);
 • deducerea cheltuielilor de reparaţie a mijloacelor de transport aerian internațional, în mărime de 100% din suma calculată a ratei de leasing operațional suportate pe parcursul perioadei fiscale (se precizează baza) (art.27 alin.(9) lit.b) din Codul Fiscal).
Regimul fiscal al organizaţiilor necomerciale Modificarea operată la art.52 din Codul fiscal a avut drept scop de a concretiza organizațiile necomerciale ce beneficiază de regimul fiscal facilitar la impozitul pe venit, și anume:
 • asociaţia obştească – conform Legii nr.837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti;
 • fundaţia – conform Legii nr.581-XIV din 30 iulie 1999 cu privire la fundaţii;
 • organizaţia filantropică – conform Legii nr.1420-XV din 31 octombrie 2002 cu privire la filantropie şi sponsorizare;
 • organizaţia religioasă – conform Legii nr.125-XVI din 11 mai 2007 privind libertatea de conştiinţă, de gîndire şi de religie;
 • partidele politice şi organizaţiile social-politice – conform Legii nr.294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice;
 • publicaţiile periodice şi agenţiile de presă – conform Legii presei nr.243-XIII din 26 octombrie 1994 şi Legii nr.221 din 17 septembrie 2010 privind deetatizarea publicaţiilor periodice publice.
Organizaţiile necomerciale indiferent de obligaţia fiscală urmează să prezinte Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru organizaţiile necomerciale (forma ONG17) aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor din 15 ianuarie 2018, care se prezintă nu mai târziu de 25 martie a anului următor perioadei fiscale de declarare. De asemenea, beneficiarii care au primit mijloace financiare în urma desemnării procentuale, prin intermediul formularului ONG17, vor declara veniturile obţinute în urma desemnării procentuale, prin completarea Raportului financiar privind modul de utilizare a sumelor de desemnare procentuală (anexa 1D a formularului ONG17). Precizări pentru subiecţi IVAO La art. 541 din Codul fiscal s-au introdus pentru anul 2017 precizări pentru subiecţii IVAO. Astfel, dreptul la alegerea regimului de impunere (general /IVAO) o au agenții economici care:
 • conform situației din data de 31 decembrie a perioadei fiscale precedente perioadei fiscale de declarare, au obținut venit din activitatea operațională din livrări scutite de T.V.A. sau din livrări scutite și impozabile cu TVA în sumă de pînă la 600.000 de lei;
 • conform situației din data de 31 decembrie a perioadei fiscale precedente perioadei fiscale de declarare, nu au obținut venit din activitatea operațională;
 • s-au înregistrat pe parcursul perioadei fiscale de declarare.
Impozitarea persoanelor care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei Operarea modificărilor la capitolul 101 din Codul fiscal în anul 2017 a avut drept scop de a crea un regim fiscal unic, bine definit, în partea ce ţine de activitatea profesională în sectorul justiţiei, astfel incit acesta să asigure o echitate fiscală între activităţile respective. Subiecţi ai impunerii sunt persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei. Activitatea profesională în sectorul justiţiei este o activitate permanentă desfăşurată în cadrul formelor de organizare a activităţii prevăzute de lege de către avocat, avocat-stagiar, notar public, executor judecătoresc, administrator autorizat, mediator, expert judiciar în cadrul biroului de expertiză judiciară. Obiect al impunerii este venitul impozabil obţinut de subiectul impunerii din desfăşurarea activităţii profesionale în sectorul justiţiei în perioada fiscală de declarare. Contribuabilii care aplică regimul de impozitare conform capitolului 101 din Codul fiscal utilizează regulile de evidenţă prevăzute la cap. 6 din Titlul II al Codului fiscal. Se permite deducerea cheltuielilor aferente activităţii profesionale în sectorul justiţiei, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul perioadei fiscale. Contribuabilii care aplică regimul de impozitare conform prezentului capitol beneficiază de dreptul la scutiri şi alte deduceri conform prevederilor cap. 4 din Titlul II al Codului fiscal. Achitarea impozitului la buget se efectuează în rate, trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului corespunzător. Cota impozitului pe venit constituie 18% din obiectul impunerii. Calcularea impozitului pe venit se efectuează anual. Achitarea impozitului la buget se efectuează în rate, trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului corespunzător. Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate în sctorul justiţiei (forma DAJ17), aprobată prin ordinul Ministerului Finanţelor din 15 ianuarie 2018, se prezintă nu mai târziu de 25 martie a anului următor perioadei fiscale de declarare. În baza declarației indicate urmează să își declare obligaţiile fiscale aferente impozitului pe venit pentru anul 2017 persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiției cu statut de persoane fizice. Contribuabilii cu statut de persoană juridică îşi declară obligaţiile fiscale aferente impozitului pe venit prin depunerea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12). Declarația cu privire la impozitul pe venit se prezintă utilizând, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în condițiile stipulate la art. 187 alin. (21) din Codul fiscal. Regimul fiscal al persoanelor fizice ce desfăşoară activităţi independente În privința acestora a fost stabilit un regim fiscal simplificat care se aplică numai activităţilor independente desfăşurate în domeniul comerţului cu amănuntul (cu excepţia mărfurilor supuse accizelor). Activităţi independente sunt activităţi de comerţ desfăşurate de către o persoană fizică rezidentă doar în mod individual, fără a constitui o formă organizatorico-juridică, în urma desfăşurării cărora se obţine venit. Subiecţi ai impunerii sunt persoanele fizice rezidente care, fără a constitui o formăorganizatorico-juridică pentru desfăşurarea activităţii, obţin venituri din activităţile independente menţionate la art. 696, cu excepţia activităţilor menţionate la art. 88, 90 şi 901, în sumă ce nu depăşeşte 600.000 lei într-o perioadă fiscală. Dreptul la aplicarea regimului fiscal reglementat prin capitolul 102 din Titlul II al Codului fiscal se realizează prin cererea depusă de către contribuabil la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat. Perioada de aplicare începe cu perioada fiscală în care a fost depusă cererea, dacă aceasta a fost depusă până la data de 31 decembrie a anului fiscal de gestiune. Obiect al impunerii este venitul din activităţi independente obţinut în perioada fiscală de declarare. Cota impozitului pe venit constituie 1% din obiectul impunerii, dar nu mai puţin de 3.000 de lei. În prima perioadă fiscală, contribuabilul este în drept să diminueze suma impozitului pe venit datorat cu suma cheltuielilor suportate pentru procurarea (achiziţionarea) maşinii de casă şi de control utilizate în activitate. Calcularea impozitului se efectuează anual. Achitarea impozitului la buget se efectuează în rate, trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului corespunzător. Impozitul pe venit se achită integral la contul trezorerial de venituri al bugetului unităţii administrativ-teritoriale conform adresei de domiciliu/reşedinţă a contribuabilului. Declarația cu privire la impozitul pe venit a persoanei fizice care desfăşoară activitate independentă (Forma AI17), aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor din 9 ianuarie 2017, se prezintă nu mai târziu de data de 25 martie a anului următor perioadei fiscale de declarare. Contribuabilii, care nu vor prezenta declarațiile pe venit până la termenul limită stabilit de Codul fiscal, riscă să li se aplice amenzi, potrivit art.260 și, respectiv, art.261 din Codul fiscal, și anume:
 • 1.000 lei, pentru fiecare darea de seamă neprezentată;
 • 200 lei, pentru fiecare dare de seamă fiscală prezentată tardiv;
 • 1.000 lei pentru fiecare dare de seamă fiscală prezentată care conține informație neautentică;
 • amendă egală cu 30% din suma diminuării impozitelor, taxelor prin prezentarea către organul fiscal a unei dări de seamă fiscale cu informații sau date neveridice.