Moldova-Agroindbank convoacă acționarii la Adunarea generală ordinară. Aceasta va avea loc în data de 12 aprilie, în prezența acționarilor. Pe ordinea de zi sunt prevăzute mai multe subiecte. Mai exact:
  • darea de seamă financiară anuală a băncii pentru anul 2017;
  • darea de seamă anuală a Consiliului băncii pentru anul 2017;
  • darea de seamă anuală a Comisiei de cenzori pentru anul 2017;
  • normativele de repartizare a profitului net al băncii pentru anul 2018;
  • aprobarea Statutului Băncii comerciale "Moldova - Agroindbank" S.A., în redacţie nouă;
  • abrogarea Codului de guvernanţă corporativă al "Moldova - Agroindbank" S.A. aprobat prin hotărârea Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor băncii din 28.04.2016, procesul-verbal nr.53;
  • aprobarea Regulamentului Consiliului "Moldova - Agroindbank" S.A., în redacţie nouă;
  • devizul de cheltuieli aferent Consiliului băncii;
  • repartizarea profitului anual, inclusiv plata dividendelor anuale, pentru anul 2017;
  • confirmarea societăţii de audit şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor acesteia.
Lista acţionarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor băncii se va întocmi conform situaţiei din 05.03.2018, cu modificările operate după data întocmirii listei, dar nu mai târziu decât cu trei zile până la data desfăşurării Adunării. Pentru participarea la Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor "Moldova - Agroindbank" S.A., acţionarii sunt obligaţi să prezinte Comisiei de înregistrare actul de identitate, iar reprezentanţii acţionarilor şi actul care atestă împuternicirile acordate (extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice sau procura legalizată în modul stabilit, după caz).