Încălcarea disciplinei muncii va fi sancționată prin avertisment și concediere. Prevederile sunt incluse în proiectul noului Cod al muncii. Totuși, legislaţia poate prevedea pentru unele categorii de salariaţi şi alte sancţiuni disciplinare. Documentul spune că se interzice aplicarea amenzilor şi altor sancţiuni pecuniare pentru încălcarea disciplinei de muncă. Potrivit documentului, pentru aceeaşi abatere disciplinară nu se poate aplica decât o singură sancţiune. La aplicarea sancţiunii disciplinare, angajatorul trebuie să ţină cont de gravitatea abaterii disciplinare comise şi de alte circumstanţe obiective. Încălcarea gravă a obligațiilor de muncă  Drept încălcare gravă a obligațiilor de muncă sunt recunoscute următoarele acţiuni ale salariatului:
  • primirea şi eliberarea de bunuri, precum şi de mijloace băneşti, fără perfectarea documentelor cuvenite;
  • acordarea de servicii prin uzul funcţiei în schimbul unei remuneraţii, unui serviciu sau altor beneficii;
  • folosirea în scopuri personale a banilor încasaţi;
  • folosirea în scopuri personale a bunurilor angajatorului și a bunurilor aflate în gestiunea angajatorului (mijloace fixe aflate în proprietate, arendă, comodat), fără acordul în scris al acestuia;
  • nerespectarea clauzei de confidențialitate;
  • încălcarea cerințelor de securitate și sănătate în muncă, constatată în formă scrisă de conducătorul unității, lucrătorul desemnat, serviciul intern sau extern de protecției și prevenire sau de Inspectoratul de Stat al Muncii, dacă această încălcare a atras consecințe grave (accident de muncă, avarie) sau a creat un pericol real și iminent al survenirii unor asemenea consecințe;
  • refuzul de a trece examenul medical, atunci când acesta este obligatoriu, iar salariatul a fost informat de către angajator, în formă scrisă, despre obligația de a trece examenul medical;
  • cauzarea unui prejudiciu material în mărime care depășește cinci salarii medii lunare pe economie prognozate;
  • săvârșirea unei contravenții sau infracțiuni contra patrimoniului unității, stabilite prin hotărârea instanţei de judecată sau a organului de a cărui competenţă ţine aplicarea sancţiunilor administrative;
  • comiterea de către salariatul care mânuieşte nemijlocit valori băneşti sau materiale, sau care are acces la sistemele informaționale ale angajatorului (sisteme de colectare și gestiune a informației), sau la cele administrate de angajator, a unor acţiuni culpabile dacă aceste acţiuni pot servi temei pentru pierderea încrederii angajatorului faţă de salariatul respectiv.
Cum vor fi aplicate sancţiunilor disciplinare Până la aplicarea sancţiunii disciplinare angajatorul este obligat să ceară în scris salariatului o explicaţi în formă scrisă privind fapta comisă. Angajatorul poate organiza desfăşurarea unei anchete de serviciu, durata căreia nu va depăşi o lună. În perioada desfăşurării anchetei de serviciu salariatul are dreptul să explice poziţia proprie şi să depună persoanei abilitate cu desfăşurarea anchetei toate probele şi justificările pe care le consideră necesare. În document se mai precizează că sancţiunea disciplinară se aplică, de regulă, imediat după constatarea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de o lună din ziua constatării ei, fără a lua în calcul timpul aflării salariatului în concediul anual de odihnă, în perioada pregătirii profesionale sau în concediul medical. Sancţiunea disciplinară nu poate fi aplicată după expirarea unui an din ziua comiterii abaterii disciplinare, iar în urma reviziei sau a controlului activităţii economico-financiare – după expirarea a doi ani de la data comiterii. În termenele indicate nu se include durata desfăşurării procedurii penale. Intrarea în vigoare a verdictului emis de instanţa de judecată îi oferă angajatorului dreptul de a concedia salariatul. Termenul de validitate a sancţiunii disciplinare nu poate depăşi un an din ziua aplicării. În cazul în care pe parcursul acestui termen salariatul nu va fi supus unei noi sancţiuni disciplinare, se consideră că sancţiunea disciplinară nu i-a fost aplicată. Angajatorul care a aplicat sancţiunea disciplinară este în drept să o revoce în decursul unui an din proprie iniţiativă, la rugămintea salariatului, la demersul reprezentanţilor salariaţilor sau al şefului nemijlocit al salariatului.