Restanţele unui contribuabil (persoană fizică sau juridică), în cuantum de până la 10 lei în total, înregistrate în sistemele proprii de evidenţă ale organelor abilitate cu atribuţii de administrare fiscală se supun anulării, conform situaţiei din data de 31 decembrie a fiecărui an fiscal de gestiune. Codul fiscal spune că determinarea şi stingerea prin anulare a cuantumului respectiv al restanţelor în sistemele proprii de evidenţă ale organelor menţionate se efectuează individual de către fiecare organ în parte. Potrivit proiectului Regulamentului privind modul de anulare a obligațiilor fiscale, care cad sub incidența art. 172 alin. (3) din Codul fiscal, selectarea contribuabililor se va efectua anual, până în data de 15 februarie, de către Instituţia publică ”Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe”, în baza informaţiei disponibile în Sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat. Selectarea va determina restanţa pasibilă anulării luând în considerare restanţa înregistrată la situaţia din 31 decembrie a fiecărui an, înregistrată în cuantumul total de 10 lei per contribuabil (suma totală fiind specificată pe subdiviziuni, localităţi, clasificaţie economică, buget şi tipuri de plăţi). Instituţia publică ”Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe” va întocmi lista contribuabililor, iar Serviciul Fiscal de Stat (SFS), prin Direcția evidență și informații fiscale, va efectua anularea obligaţiilor fiscale în mod centralizat, utilizând metoda anulare şi codul motivului legal. În cazul în care, după efectuarea acestor acţiuni, se vor depista cazuri de admitere a unor erori, acestea vor fi înlăturate de către subdiviziunile SFS, prin perfectarea unui formular nou DFISC - Decizie de stingere a obligaţiei fiscale, cu utilizarea motivului legal, indicând data adoptării deciziei 31 decembrie a anului fiscal de gestiune, pentru care se face anularea. Subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat, conform razei de deservire, la solicitarea contribuabililui sau a reprezentantului legal al acestuia, va elibera informaţia ce atestă sumele anulate din Sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat. Autoritățile administrației publice locale și Serviciul vamal, în baza informațiilor deținute referitor la obligațiile fiscale, administrate de Codul fiscal, vor selecta contribuabilii, ale căror obligaţii fiscale cad sub incidenţa art. 172 alin. (3) din Codul fiscal și vor efectua stingerea prin anulare a restanței, care se determină la situaţia din 31 decembrie a fiecărui an fiscal de gestiune, pentru fiecare contribuabil în parte, în baza Deciziilor emise de aceștia. Serviciului Fiscal de Stat va asigura publicarea pe pagina oficială a listei cu sumele anulate.