Într-un articol precedent, v-am informat despre primii pași care trebuie făcuți la depunerea declarației de avere și interese personale în mod electronic. Asta după ce Regulamentul privind modul de completare a declarației de avere și interese personale în formă electronică a fost publicat în Monitorul Oficial. De această dată, vă propunem să aflați cum vor fi completate compartimentele ”Venituri”, ”Bunuri imobile” și ”Bunuri mobile”, la depunerea declarației în mod electronic. Începând cu 1 ianuarie 2018, subiecții declarării averii și intereselor persoanele trebuie să depună declarația prin intermediul serviciului electronic al sistemului e-Integritate disponibil pe pagina web oficială a Autorităţii Naţionale de Integritate. Completarea compartimentului ”Venituri” La această etapă, subiectul declarării are obligația să declare veniturile obţinute împreună cu membrii familiei lui şi concubinul/concubina lui. Veniturile vor fi declarate atât cele obținute în ţară, cât şi în străinătate, pentru perioada supusă declarării în conformitate cu cerințele art. 6 din Legea nr. 133/2016, după cum urmează:
 • în caseta Cine a realizat venitul” se indică, după caz, numele și prenumele subiectului declarării, a membrului familiei, a concubinului/concubinei;
 • în caseta Sursa venitului” - se indică numele/denumirea persoanei fizice/juridice de la care a fost primit venitul;
 • în caseta Serviciul prestat/obiectul generator de venit” se descrie tipul serviciului (de exemplu: servicii juridice) sau obiectul care a generat venitul declarat (de exemplu: salariu, pensii, indemnizații etc.);
 • în caseta ”Suma venitului” se indică venitul obţinut pe parcursul perioadei de declarare, în monedă naţională sau în valuta în care a fost obţinut.
În caseta Venitul obţinut la locul de muncă de bază” se indică venitul obținut cu titlu de salariu, prevăzute de lege sau prin contracte individuale de muncă sau alte acte juridice pentru timpul efectiv lucrat în programul normal de lucru şi în cel suplimentar, precum şi alte drepturi salariale sau contractuale. În caseta Venitul obţinut din activitatea didactică, ştiinţifică şi de creaţie” se indică următoarele:
 1. Veniturile din activitatea didactică” - se indică retribuţiile obţinute din activitatea de instruire și educație, desfășurată în baza unui contract individual de muncă, în condițiile legii, inclusiv în instituţiile acreditate din învățământul liceal, secundar general, secundar profesional, mediu de specialitate, superior, postuniversitar, precum şi în instituţiile de perfecţionare şi recalificare a cadrelor, publice sau private;
 2. Veniturile din activitatea ştiinţifică” - se indică retribuţiile obţinute din activitatea de cercetare fundamentală şi de cercetare aplicată având drept componente principale investigaţia ştiinţifică, tehnologia ştiinţifică, produsul ştiinţific şi serviciul ştiinţific, în sensul prevederilor Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004;
 3. Veniturile obţinute din activitatea de creaţie” - se indică retribuţiile obţinute din activitatea de creare și realizare a operelor artistice, literare şi de artă, de toate tipurile şi genurile, desfășurată în afara contractelor de muncă sau a contractelor civile, în sensul noțiunilor definite prin Legea cu privire la oamenii de creaţie şi la uniunile de creaţie nr. 21 din 1 martie 2013.
În caseta Venitul obţinut din depuneri la instituţiile financiare” se indică veniturile obţinute din depozite bancare, forme echivalente de economisire şi investiţii, depuneri de economii în asociații de economii și împrumut, la instituţiile financiare din ţară şi din străinătate, cu indicarea separată a instituției financiare și a sumei obținute. În caseta Venitul obţinut din activitatea de reprezentant al statului în societăţile comerciale” - se indică veniturile obţinute drept urmare a activităţii desfăşurate în calitate de reprezentant al statului în societăţile comerciale (de exemplu: venitul obținut în calitate de membru al consiliilor de administrare, membru al comisiei de cenzori etc.). În caseta Venitul obţinut din donaţii şi moşteniri” se indică venitul obţinut sub formă de mijloace financiare din donaţii sau moşteniri. În caseta Venitul obţinut din înstrăinarea şi/ sau deţinerea valorilor mobiliare şi/sau a cotei-părţi în capitalul social al societăţilor comerciale” se indică veniturile obţinute din înstrăinarea, deţinerea (dividende) valorilor mobiliare sau a cotei-părţi în capitalul social al societăţilor comerciale. În caseta Venitul obţinut din înstrăinarea bunurilor mobile sau imobile” se indică veniturile obţinute din înstrăinarea terenurilor, clădirilor/construcțiilor, mijloacelor de transport care sunt supuse înmatriculării şi a altor bunuri mobile. În caseta Venitul obţinut din alte surse legale (pensii, burse, indemnizații, premii, drepturi de propri- etate intelectuală etc.)” se indică sumele primite în monedă naţională sau în valută străină sub formă de:
 • pensii primite din bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv în baza tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, din fonduri de pensii facultative (private) şi cele finanţate de la bugetul de stat;
 • burse, indemnizații, premii naţionale sau internaţionale;
 • venituri de la jocurile de noroc, loterii şi de la campaniile promoţionale; mijloace financiare primite prin sisteme internaţionale de transfer rapid sau alte mijloace;
 • despăgubiri şi compensaţii;
 • venituri obţinute din valorificarea drepturilor ce provin din brevete de invenţie, desene şi modele industriale, mostre, mărci de fabrică şi comerţ, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor şi celor similare acestora;
 • venituri obținute din activitatea în bază de patentă, întreprindere individuală, gospodărie țărănească, precum şi venituri obținute din orice alte surse legale obligația de declarare a cărora nu se regăsește la compartimentele de mai sus.
Completarea compartimentului ”Bunuri imobile”  La această etapă, subiectul declarării are obligația să declare bunurile imobile deținute, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv, împreună cu membrii familiei lui şi concubinul/concubina lui, atât în ţară, cât şi în străinătate, la data depunerii declarației. Informația privind bunurile imobile în ţară şi/sau în străinătate se completează după cum urmează: La secțiunea A ”Terenuri” în casetele respective se indică următoarea informație:
 • Localitatea” - se indică adresa completă a terenului;
 • Numărul cadastral” - se indică numărul cadastral al terenului atribuit de organul cadastral în formatul 9999999.999 sau 9999999.9999, iar pentru terenul deținut în străinătate se indică numărul cadastral în formatul țării respective. În cazul în care terenul nu este evaluat și nu are atribuit număr cadastral sau este deţinut cu drept de folosință (de exemplu: în arendă) se indica ”0”;
 • Categoria” - se include indicatorul corespunzător respectivului teren: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) extravilan; (5) alte categorii de terenuri care se află în circuitul civil;
 • Modul de dobândire” - se selectează una din opțiunile: proprietate, posesie sau alte contracte translative de posesie și de folosință;
 • Anul dobândirii” - se indică anul conform actului care certifică provenienţa terenului adică anul în care a fost dobândit efectiv;
 • Suprafaţa” - se indică suprafaţa totală conform documentului care certifică provenienţa terenului;
 • Cota-parte” - se indică cota-parte a fiecărei persoane conform actului care certifică provenienţa terenului. În cazul deţinerii terenurilor cu drept de folosință se indica ”0”;
 • Tipul valutei” – se selectează tipul valutei respective din listă (de exemplu: leu moldovenesc);
 • Valoarea contractuală/cadastrală” - se indică valoarea conform documentului care certifică provenienţa terenului sau valoarea cadastrală dacă terenul a fost evaluat de organele cadastrale. În cazul în care terenul a fost dobândit prin contracte de donaţii sau moşteniri se va indica valoarea cadastrală, conform Registrului bunurilor imobile. În cazul deţinerii bunului în proprietate în baza dispoziției autorității publice locale şi care până la momentul declarării nu a fost supus procedurii de evaluare sau în cazul deţinerii bunului cu drept de folosință, se indică ”0”;
 • Titularul” - se indică numele, prenumele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/ concubinei acestuia, care deţine terenul în proprietate, posesie, folosinţă, etc.
La secţiunea B ”Clădiri şi construcţii” în casetele respective se indică următoarea informație:
 • Adresa” - se indică adresa completă (localitatea, strada, numărul de ordine) a clădirii/construcţiei;
 • Numărul cadastral” – se indică numărul cadastral atribuit de organul cadastral în formatul 9999999.999 sau 9999999.9999, iar pentru bunul deținut în străinătate se indică numărul cadastral în formatul țării respective. În cazul bunului neevaluat sau a construcției nefinalizate și neînregistrate primar, se indică ”0”. În cazul deţinerii bunului cu drept de folosință se indică ”0”;
 • Categoria” - se indică tipul bunului imobil după cum urmează (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) vilă; (4) spaţiu comercial sau de producţie; (5) garaj; (6) alte bunuri imobile, inclusiv cele nefinalizate;
 • Modul de dobândire” - se selectează una din opțiunile: proprietate, posesie sau alte contracte translative de posesie și de folosință;
 • Anul dobândirii” - se indică anul conform actului care confirmă provenienţa bunului, adică anul în care a fost dobândit efectiv. În cazul construcțiilor nefinalizate se indică anul inițierii construcției;
 • Suprafaţa” - se indică suprafaţa totală conform documentului care certifică provenienţa bunului. În cazul deţinerii bunului cu drept de folosință se indică ”0”;
 • Cota-parte” - se indică cota-parte a subiectului declarării, membrului de familie sau concubinului/concu- binei acestuia, conform actului care certifică provenienţa bunului. În cazul deţinerii bunului cu drept de folosință se indică ”0”;
 • Actul care confirmă provenienţa bunului” - se indică actul juridic în temeiul căruia a fost dobândit bunul (de exemplu: contract de vânzare-cumpărare, de locațiune, de schimb, donaţie, moştenire etc.);
 • Tipul valutei” – se selectează tipul valutei respective din listă (de exemplu: leu moldovenesc);
 • Valoarea contractuală/cadastrală” - se indică valoarea conform documentului care certifică provenienţa bunului sau valoarea cadastrală dacă bunul a fost evaluat de organele cadastrale. În cazul în care bunul a fost dobândit prin contracte de donaţii sau moştenire se indică valoarea cadastrală, conform Registrului bunurilor imobile. În cazul deţinerii bunului în proprietate în baza dispoziției autorității publice locale şi care până la momentul declarării nu a fost supus procedurii de evaluare sau în cazul deţinerii bunului cu drept de folosință, se indică ”0”;
 • Titularul” - se indică numele, prenumele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/ concubinei acestuia, care deţine bunul în proprietate, posesie, folosinţă etc.
Completarea compartimentului ”Bunuri mobile”  La această etapă, subiectul declarării are obligația să declare bunurile mobile deținute, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv, împreună cu membrii familiei şi concubinul/concubina lui, atât în ţară cât şi în străinătate, la data depunerii declarației. Informația privind bunurile mobile în ţară şi/sau în străinătate se completează după cum urmează:
 1. La secţiunea A „Autoturisme, camioane, remorci, vehicule motorizate, maşini agricole, mijloace de transport naval/aerian, alte mijloace de transport supuse înmatriculării” - se indică bunurile mobile speci- ficate, supuse înmatriculării în ţară şi în străinătate. În casetele secțiunii A se indică următoarea informaţie :
 • Tipul de transport” - se indică tipul bunului mobil conform certificatului de înmatriculare;
 • Modelul” - se indică modelul bunului mobil conform certificatului de înmatriculare;
 • Anul de fabricaţie” - se indică datele ce se conţin în certificatul de înmatriculare;
 • Locul înregistrării” - se indică datele menţionate în certificatul de înmatriculare. În cazul în care mijlocul de transport este înmatriculat în străinătate, se indică țara şi localitatea în care acesta este înregistrat;
 • Numărul de înregistrare/înmatriculare” - se indică numărul menţionat în certificatul de înmatriculare.
 • Anul dobândirii” - se indică datele din certificatul de înmatriculare, procură sau alt document ce certifică obținerea dreptului de posesie sau folosinţă;
 • Modul de dobândire” - se selectează una din opțiunile: proprietate, posesie sau alte contracte translative de posesie și de folosință;
 • Tipul valutei” – se selectează tipul valutei respective din listă (de exemplu: leu moldovenesc);
 • Suma” - se indică valoarea menţionată în documentul care certifică provenienţa bunului mobil. În cazul în care bunul mobil a fost obţinut prin contracte de vânzare- cumpărare (inclusiv prin procură) se indică valoarea contractuală. În cazul în care bunul mobil a fost obţinut prin contracte cu titlu gratuit sau este deținut cu drept de folosință se indică ”0”.
 • Titularul” - se indică numele prenumele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia, care deţine bunul în proprietate, posesie, folosinţă etc.
2. La secţiunea B ”Bunuri sub formă de metale şi/sau pietre preţioase, obiecte de artă şi de cult, obiecte ce fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare unitară depăşeşte suma a 15 salarii medii pe economie” în casetele respective se indică următoarea informaţie:
 • Descrierea sumară” - se indică bunul cu descrierea sumară a acestuia (denumirea şi/sau tipul bunului, greutatea, anul (perioada datării – de exemplu: Tablou din sec XVI), alte caracteristici). Se consideră a fi unitar şi bunul format din două sau mai multe unități (de exemplu: o pereche de cercei, set de bijuterii, volume de cărți ale unei lucrări etc.).
 • Anul dobândirii” – se indică anul în care subiectul declarării sau membrii familiei lui, concubinul/concubina au dobândit dreptul de proprietate, posesie, folosinţă asupra bunurilor respective;
 • Tipul valutei” – se selectează tipul valutei respective din listă (de exemplu: leu moldovenesc);
 • Valoarea estimată” - se indică prioritar valoarea de achiziționare a bunului sau, după caz, cea de evaluare dacă bunul a fost obţinut urmare a tranzacţiilor cu titlu gratuit cu condiţia că valoarea bunului respectiv depăşeşte 15 salarii medii pe economie la data depunerii declarației;
 • Titularul” - se indică numele prenumele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/ concubinei acestuia, care deţine bunul în proprietate, posesie, folosinţă etc.
3. La secţiunea C ”Colecții de artă, de numismatică, de filatelie, de arme sau alte bunuri, a căror valoare depăşeşte suma a 20 de salarii medii pe economie” în casetele respective se indică următoarea informaţie:
 • Descriere sumară” - se indică ansamblu de cel puțin două şi mai multe obiecte de același fel sau de aceeași categorie, colectate din intenții estetice, științifice sau din alte intenții și clasate după anumite principii și care reprezintă o valoare artistică, științifică, documentară etc., cu descrierea sumară a acestora;
 • Anul dobândirii” – se indică anul în care subiectul declarării sau membrii familiei lui, concubinul/concubina au dobândit dreptul de proprietate, posesie, folosinţă asupra bunurilor respective;
 • Tipul valutei” – se selectează tipul valutei respective din listă (de exemplu.: leu moldovenesc);
 • Valoarea estimată” - se indică prioritar valoarea contractuală a bunului sau cea de evaluare în cazul în care bunul a fost obţinut urmare a tranzacţiilor cu titlu gratuit, cu condiţia că valoarea bunului respectiv depăşeşte 20 salarii medii pe economie la data depunerii declarației;
 • Titularul” - se indică numele prenumele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/ concubinei acestuia, care deţine bunul în proprietate, posesie, folosinţă etc.
4. La secţiunea D ”Bunuri transmise cu titlu oneros sau gratuit, personal sau de către membrii familiei, concubin/concubină, unor persoane fizice sau juridice în perioada declarării, dacă valoarea fiecărui bun depăşeşte suma a 10 salarii medii pe economie” în casetele respective se indică următoarea informaţie:
 • Descrierea bunului transmis” - se indică toate bunurile mobile, inclusiv investițiile în capitalul social ale agenților economici, transmis prin contract cu titlu oneros sau gratuit în formă scrisă sau verbală de către subiectul declarării, membrii de familie, concubin/concubina, către oricare persoane fizice sau juridice cu condiţia că valoarea bunului respectiv depăşeşte 10 salarii medii pe economie la data depunerii declarației;
 • ”Modul de transmitere” – se indică tipul tranzacției (de exemplu: vânzare-cumpărare, donaţie etc.);
 • Data transmiterii” - se indică data transmiterii bunului (ziua, luna, anul);
 • Persoana căreia i-a fost transmis” - se indică numele, prenumele, data/luna/anul nașterii și numărul de identificare al persoanei fizice sau denumirea și numărul de înregistrare al persoanei juridice;
 • Tipul valutei” – se selectează tipul valutei respective din listă (de exemplu: leu moldovenesc);
 • Valoarea bunului” - se indică prioritar valoarea contractuală a bunului sau cea de evaluare în cazul în care bunul a fost obţinut urmare a tranzacţiilor cu titlu gratuit cu condiţia că valoarea bunului respectiv depăşeşte 10 salarii medii pe economie la data depunerii declarației;
 • Titularul” - se indică numele prenumele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/ concubinei acestuia, care a transmis bunul.
La secţiunea E ”Alte bunuri mobile a căror valoare unitară depăşeşte suma a 10 salarii medii pe economie” în casetele respective se indică următoarea informaţie:
 • Descrierea bunului” - se indică toate bunurile mobile deţinute cu drept de proprietate, posesie sau folosinţă, a cărei valoare unitară depăşeşte 10 salarii medii pe economie la data declarării. Bunurile mobile indicate la această secțiune sunt altele decât cele declarate la secțiunile A-D și includ obiectele, lucrurile, care se mişcă sau care pot fi mişcate, mutate, transportate dintr-un loc în altul (de exemplu: armă, animal de rasă, mijloc/mecanism tehnic, lucruri din casă, lucruri personale etc.);
 • Modul de dobândire” – se indică tipul tranzacţiei (de exemplu: vânzare-cumpărare, donaţie, moştenire etc.);
 • Data dobândirii” - se indică data la care subiectul declarării sau membrii familiei lui, concubinul/concubina au dobândit dreptul de proprietate, posesie, folosinţă asupra bunurilor respective;
 • Tipul valutei” – se selectează tipul valutei respective din listă (de exemplu: leu moldovenesc);
 • Valoarea estimată a bunului” - se indică valoarea contractuală a bunului sau cea de evaluare în cazul în care bunul a fost obţinut urmare a tranzacţiilor cu titlu gratuit, cu condiţia că valoarea bunului respectiv depăşeşte 10 salarii medii pe economie la data depunerii declarației;
 • Titularul” - se indică numele, prenumele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/ concubinei acestuia, care deţine bunul în proprietate, posesie, folosinţă etc.