Măsurile de pregătire preliminară a examinării cauzei privind insolvabilitatea debitorului le ia instanţa de insolvabilitate în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă şi ale Legii insolvabilității. Pentru urgentarea actelor procesuale, instanţa de insolvabilitate poate solicita audierea persoanelor identificate din administraţia societăţii, le poate solicita asistenţa şi concursul la efectuarea actelor de procedură sau poate efectua orice alt act procesual necesar soluţionării cauzei. Termenul de examinare a cauzei de intentare a procesului de insolvabilitate este de cel mult 60 de zile lucrătoare de la data admiterii cererii introductive spre examinare. În funcţie de circumstanţele cauzei şi de motivele temeinice, instanţa de insolvabilitate poate decide majorarea termenului de examinare a cauzei cu 15 zile lucrătoare. După judecarea cererii introductive, instanţa de insolvabilitate adoptă una din următoarele hotărâri:
  • se constată insolvabilitatea debitorului şi i se intentează proces de insolvabilitate;
  • se constată insolvabilitatea debitorului şi i se intentează procedură simplificată a falimentului;
  • se intentează procedură accelerată de restructurare a debitorului;
  • se respinge cererea introductivă şi se refuză intentarea unui proces de insolvabilitate faţă de debitor.
Instanţa de insolvabilitate poate dispune, totodată, prin încheiere, încetarea procesului judiciar în cazul încheierii unei tranzacţii sau al retragerii cererii introductive, precum şi în alte condiţii stabilite de lege. Retragerea cererii introductive Cererea introductivă poate fi retrasă de către deponent până la adoptarea unei hotărâri de intentare a procesului de insolvabilitate sau de respingere a cererii introductive. Renunţarea la cererea introductivă nu privează persoanele care s-au alăturat acestei cereri de dreptul de a solicita examinarea pricinii în fond. În cazul în care debitorul sau creditorul renunţă la cererea introductivă, instanţa de insolvabilitate dispune încetarea procesului doar dacă renunţarea nu contravine legii şi nu încalcă drepturile şi interesele legitime ale altor persoane. Cheltuielile judiciare aferente perioadei de observare a debitorului privind taxa de stat, privind remunerarea administratorului provizoriu, privind notificarea, privind convocarea şedinţelor şi comunicarea actelor de procedură efectuate de administratorul provizoriu se suportă din patrimoniul debitorului. Prin tranzacţie se poate stabili o altă ordine de repartizare a cheltuielilor judiciare. În cazul în care în patrimoniul debitorului nu există bunuri ori acestea sunt insuficiente pentru a se acoperi cheltuielile procesului de insolvabilitate, remunerarea administratorului provizoriu şi acoperirea cheltuielilor efectuate de acesta în perioada de observare a debitorului le suportă membrii structurilor de conducere şi asociaţii, acţionarii sau membrii debitorului, în mod solidar. În cazul în care instanţa de insolvabilitate respinge cererea introductivă în legătură cu lipsa temeiurilor de insolvabilitate a debitorului, cheltuielile se trec în mod solidar pe seama creditorilor care au adresat cererea introductivă şi a creditorilor care au susţinut-o prin referinţă depusă în cadrul procesului. Modalitatea de repartizare a cheltuielilor judiciare şi a cheltuielilor de remunerare a administratorului provizoriu o stabileşte instanţa de insolvabilitate într-o hotărâre sau încheiere emisă în urma examinării cauzei. Prejudicierea reputaţiei comerciale Persoana care depune în mod intenţionat, fără existenţa unui temei de insolvabilitate, cerere de intentare a procesului de insolvabilitate contra debitorului pentru a îi prejudicia reputaţia comercială este obligată la plata despăgubirilor conform legii.