Subiectul declarării are obligația să declare interesele personale deținute, atât în ţară, cât şi în străinătate, la data depunerii declarație. Însă, până a completa acest compartiment, subiecții declarării trebuie să acceseze serviciul electronic, să completeze declarația la capitolul venituri, bunuri mobile și imobile și să declare activele financiare și acțiunile pe care le dețin. Informația privind interesele personale se completează după cum urmează: 1. La secțiunea A Calitatea de asociat, de acţionar sau de membru al unui agent economic, de membru al organelor de conducere, de administrare, de revizie sau de control în cadrul unor organizaţii necomerciale sau societăți comerciale ori de membru în cadrul unor organizaţii necomerciale sau internaţionale”, în casetele respective se indică următoarea informaţie:
 • Denumirea organizaţiei/societăţii” – se indică denumirea completă a agentului economic, organizaţiei necomerciale, societăţii comerciale sau organizaţiei internaţionale la care subiectul declarării deține calitatea de asociat, de fondator, de acţionar sau de membru;
 • Adresa organizaţiei/societăţii” – se indică adresa juridică a agentului economic, organizaţiei necomerciale, societăţii comerciale sau organizaţiei internaţionale la care subiectul declarării deține calitatea de asociat, de fondator, de acţionar sau de membru;
 • IDNO” – se indică numărul de identificare de stat al agentului economic, organizaţiei necomerciale, societăţii comerciale sau organizaţiei internaţionale la care subiectul declarării deține calitatea de asociat, de fondator, de acţionar sau de membru;
 • Calitatea deținută” – se indică cuvântul ”asociat”, ”acţionar”, ”fondator” sau ”membru” conform actului juridic sau administrativ în temeiul căruia subiectul declarării a dobândit această calitate. În cazul în care subiectul declarării a fost numit/ales membru sau reprezentant în organele de conducere sau executive din cadrul organizaţiei necomerciale sau societăţii comerciale, după cuvântul ”membru” se va specifica tipul/statutul acestui organ (de exemplu: membru al Biroului permanent, membru al consiliului de administrare, membru al comisiei de revizie sau de control etc.).
 • ”Documentul care certifică calitatea respectivă

– se indică denumirea, numărul și data emiterii actului juridic sau administrativ prin care subiectul declarării a dobândit această calitate (de exemplu: hotărâre, certificat, ordin, proces-verbal etc.)

2. La secțiunea B Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, de consultanță şi civile, încheiate sau aflate în derulare, finanţate de la bugetul de stat, din bugetul local şi/sau din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat” se indică doar contractele care întrunesc cumulativ următoarele cerințe:
 • prevăd finanțare integrală sau parțială din contul alocațiilor acordate de la bugetul de stat, din bugetul local, din fonduri externe sau din bugetul societăţii comerciale în capitalul social al căreia statul este fondator cu cotă majoritară sau minoritară;
 • a fost încheiat și/sau executat în perioada supusă declarării sau se află în derulare la data depunerii declarației;
 • a fost încheiat în beneficiu personal de către subiectul declarării, soțul/soția sau concubinul/concubina acestuia.
Casetele cuprinse la secțiunea B se completează după cum urmează:
 • ”Beneficiarul contractului” – se selectează una dintre opțiuni: titular (subiectul declarării) sau soțul/soția, concubinul/concubina;
 • IDNO” – se indică numărul de identificare de stat al societăţii comerciale care, potrivit contractului, este partener și dispune alocarea mijloacelor financiare de la bugetul de stat, din bugetul local, din fonduri externe sau din bugetul societăţii comerciale cu capital de stat;
 • Instituția/organizația” – se indică denumirea completă a organizaţiei sau societății comerciale care, potrivit contractului, este partener și dispune alocarea mijloacelor financiare de la bugetul de stat, din bugetul local, din fonduri externe sau din bugetul societăţii comer- ciale cu capital de stat.
 • Tipul contractului” – se selectează una din opțiunile: (1) contracte finanțate de la bugetul de stat, (2) contracte finanțate din bugetul local, (3) contracte finanțate din fonduri externe, (4) contracte finanțate din bugetul societăţii comerciale cu capital de stat.
 • Data încheierii” – se indică data semnării contrac- tului. În cazul în care, clauzele contractului prevăd expres că data intrării în vigoare este alta decât data semnării sau la contract a fost semnat acord adițional care modifică anumite condiții particulare, speciale sau generale, subiectul declarării nu va lua în cont aceste situații și va indica data semnării contractului.
 • Durata contractului” – se preia informația din contract privind perioada de valabilitate a acestuia. În cazul în care, clauzele contractului condiționează încetarea/conti- nuitatea acestuia (conform graficului/actului de primire- predare, prelungire automat în lipsa notificării etc.) sau la contract a fost semnat acord adițional care modifică durata acestuia, subiectul declarării va indica termenul-limită al contractului în baza documentelor respective.
 • Tipul valutei” – se selectează tipul valutei respective din listă (de exemplu: leu moldovenesc etc.);
 • Valoarea totală a contractului” – se indică suma prevăzută în contract.
3. La secțiunea C Calitatea de administrator autorizat şi/sau de membru al organelor colegiale din cadrul organizaţiilor publice”, în casetele respective se indică următoarea informaţie: ”Calitatea deţinută” – se indică, după caz, cuvintele ”administrator autorizat” sau cuvântul ”membru”. În cazul în care subiectul declarării a fost numit/ales membru al organului colegial din cadrul organizaţiei publice, după cuvântul ”membru” se specifică tipul/statutul acestui organ (de exemplu: consilier local, membru al Colegiului ministerului afacerilor interne, membru al Consiliului de supraveghere al Băncii Naționale din Moldova, membru al Consiliului de administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare etc.); ”Denumirea Organizaţiei” – se indică denumirea completă și adresa juridică a organizaţiei publice, conform actului juridic/administrativ în temeiul căruia subiectul declarării a dobândit această calitate; ”IDNO” – se indică numărul de identificare de stat al organizaţiei publice la care subiectul declarării deține calitatea de administrator autorizat sau de membru al organelor colegiale; ”Data obținerii licenței, numărul licenței sau data desemnării/numirii” – se preia informația din actul juridic/administrativ în temeiul căruia subiectul declarării a dobândit această calitate; ”Documentul care certifică calitatea respectivă” – se indică denumirea actului juridic/administrativ în temeiul căruia subiectul declarării a dobândit această calitate (de exemplu: hotărâre, certificat, ordin, dispoziție etc.). Semnarea și depunerea declarației de avere și interese personale  La această etapă subiectul declarării are obligația de a verifica suplimentar prezența în declarație a informațiilor corecte și depline, prin accesarea butonului ”Previzualizare document”, după care va tasta butonul ”Salvează”. Revizualizarea declarației se oferă în format ”.pdf”, cu imaginea identică a declarației care se va afișa în ”Portalul declarațiilor” pe pagina oficială web www.ani.md (cu excepția datelor cu caracter personal ce vor fi protejate). Pentru a ajuta subiectul declarării la completarea corectă a declarației, inclusiv prin vizualizarea integrală a acesteia la orice etapă de completare, sistemul are prevăzută opțiunea de a imprima documentul în format ”.pdf”. La următorul pas, subiectul va accesa butonul ”Semnați declarația aici”, ca urmare va avea loc semnarea electronică a declarației. Semnătura electronică se aplică după ce subiectul declarării a finalizat completarea declarației. După accesarea butonului ”Semnați declarația aici” va apărea cererea despre ”Confirmarea depunerii declaraţiei”.  Pentru semnarea ”Declarației” se va bifa opțiunea ”Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate”, cu selectarea ”Depunerea declaraţiei”, după care subiectul declarării se redirecționează pe pagina de semnare.