Pentru a asigura participarea efectivă a tatălui la îngrijirea copilului nou-născut, Codul muncii prevede acordarea unui concediu paternal. Astfel, tatăl copilului nou-născut beneficiază de dreptul la un concediu paternal de 14 zile calendaristice. Acesta se acordă în baza unei cereri în formă scrisă, în primele 56 de zile de la naşterea copilului. Pe perioada concediului paternal, salariatul beneficiază de o indemnizaţie paternală care nu poate fi mai mică decât mărimea salariului mediu cuvenit pentru perioada respectivă și care este achitată din fondul de asigurări sociale. Indemnizația paternală pentru funcționarul public cu statut special se achită din bugetul de stat la locul de muncă al acestuia. Angajatorul este obligat să încurajeze salariaţii pentru a beneficia de concediu paternal. Cazurile în care angajatorul creează situații cu efect de dezavantajare a angajaţilor, care iau concediu paternal, sunt considerate cazuri de discriminare din partea angajatorilor şi se sancţionează conform legii. În același timp, Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiei paternale prevede că salariaţii asiguraţi în sistemul public de asigurări sociale au dreptul la indemnizaţie paternală dacă confirmă un stagiu total de cotizare de cel puţin trei ani. Totodată, salariaţii asiguraţi în sistemul public de asigurări sociale care confirmă un stagiu total de cotizare de până la trei ani beneficiază de dreptul la  indemnizaţie paternală dacă au un stagiu de cotizare de cel puţin nouă luni, realizat în ultimele 24 de luni premergătoare datei naşterii copilului. Cererea pentru stabilirea indemnizației paternale se depune personal de către tatăl sau mama copilului, cu prezentarea documentelor confirmative, la casa teritorială de asigurări sociale de la locul de domiciliu sau reşedinţă ori la casa teritorială în a cărei rază de deservire se află unitatea de la locul de muncă de bază sau în mod electronic prin intermediul portalului guvernamental unic al serviciilor publice (www.servicii.gov.md) ori al paginii web oficiale a Casei Naționale (www.cnas.md). Pentru stabilirea indemnizaţiei paternale în cazul depunerii cererii la casa teritorială se prezintă următoarele acte:
  • actul de identitate al tatălui copilului nou-născut, în original şi în copie;
  • certificatul de naştere al copilului, înregistrat la oficiul stării civile, în original şi în copie;
  • extrasul din ordinul de acordare a concediului paternal, în original, eliberat la locul de muncă de bază.
Cererea pentru stabilirea indemnizaţiei paternale şi actele necesare se examinează în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii la casa teritorială, în cazul cererii electronice – de la data înregistrării cererii în sistemul informațional. Dacă la cererea depusă la casa teritorială nu sunt anexate toate actele necesare sau dacă actele prezentate sunt perfectate incorect/incomplet, solicitantul are dreptul să prezinte, în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii, actele care lipsesc sau care au fost corectate/completate. În cazul copiilor gemeni (tripleţi, cvadrupleţi etc.) se acordă o singură indemnizaţie paternală. Baza de calcul a indemnizaţiei paternale constituie 100% din venitul mediu lunar asigurat realizat la locul de muncă de bază în ultimele trei luni premergătoare lunii naşterii copilului, venit din care au fost calculate şi achitate contribuţii de asigurări sociale. Venitul asigurat pentru lunile incluse în calcul la determinarea bazei de calcul a indemnizației paternale nu poate depăși suma a cinci salarii medii lunare prognozate pe economie pentru anul respectiv înmulţită la trei sau la numărul de luni în care persoana a realizat venit asigurat. În cazul în care în calcul se include anul calendaristic incomplet, venitul asigurat se plafonează reieșind din numărul de luni în care a fost realizat venitul asigurat pentru anul respectiv. Salariul mediu lunar prognozat pe economie este aprobat de Guvern. Pentru perioada de activitate în baza unui contract individual de muncă încheiat cu un rezident al parcului pentru tehnologia informației, venitul lunar asigurat al angajatului va constitui 60% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru anul respectiv, indiferent de mărimea efectivă a venitului salarial pentru munca desfășurată în parc, numărul zilelor lucrate pe parcursul lunii și programul de muncă al acestuia (deplin sau parțial). În sensul aplicării acestei prevederi vor fi considerate lunile în care persoana a lucrat cel puțin o zi. În cazul în care au fost prezentate acte sau date false ori s-a tăinuit obţinerea venitului asigurat în perioada concediului paternal la locul de muncă de bază şi, ca rezultat, s-au efectuat cheltuieli nejustificate din contul bugetului asigurărilor sociale de stat, persoana care a beneficiat neîntemeiat de indemnizaţie paternală restituie benevol sumele primite necuvenit, în baza deciziei conducătorului casei teritoriale, sau acestea se restituie în baza hotărârii instanţei judecătoreşti. Pentru perioada concediului paternal care se suprapune cu perioada în care tatăl a desfăşurat activitate de muncă la locul de muncă de bază, se plăteşte salariu, dar nu indemnizaţie. În asemenea situaţie, pentru perioada de suprapunere, indemnizaţia plătită se restituie.