O companie ce prestează servicii de încadrare a studenţilor în programele de schimb educațional-cultural în Statele Unite ale Americii trebuie să-ți modifice contractele încheiate cu beneficiarii deoarece acestea conțin clauze abuzite. Decizia a fost pronunțată recent de Curtea de Apel Chișinău. Conform informațiilor prezentate, în data de 6 septembrie 2016, drept urmare a unei petiții, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței (APC) a efectuat un control inopinat la sediul ÎM ”STM ACORD” SRL, care este proprietară a rețelei Acord Travel. Verificările au vizat serviciile prestate privind încadrarea studenţilor în programul de schimb educaţional - cultural ”American Summer Work and Travel”. În urma verificărilor, APC a obligat agentul economic să întreprindă mai multe modificări în contractul încheiat cu beneficiarii. Autoritatea a stabilit că, contractul prejudiciază disproporţionat, contrar principiilor bunei-credinţe, consumatorii. Conform normelor legale, dacă în contractele încheiate cu consumatorii, o clauză contractuală nu este negociată în mod individual cu consumatorul este abuzivă în cazul în care creează, contrar cerinţelor de bună-credinţă, prin ea însăşi sau împreună cu alte prevederi din contract, în detrimentul consumatorului, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor care decurg din contract. Se consideră întotdeauna că o clauză nu a fost negociată individual atunci când a fost inclusă de către comerciant în prealabil şi, din acest motiv, consumatorul nu a avut posibilitatea de a influenţa conţinutul ei. Prin urmare, în contractele încheiate de agentul economic cu participanții programului de schimb educaţional - cultural ”American Summer Work and Travel”, au fost depistate următoarele încălcări:
  • raporturile de muncă nu sunt reflectate prin contracte de muncă;
  • din conţinutul clauzei privind obiectul contractului se deduce că se oferă prestatorului un domeniu extins de degrevare de la responsabilitatea privind asigurarea calităţii serviciului, să asigure calitatea serviciilor prestate. De asemenea, lipsește descrierea ce ţine de programul educaţional cultural;
  • nu este expres stabilit cursul de schimb valutar aplicat de către comerciant. APC menționează că în lipsa unui curs oficial stabilit de BNM sau la alegere, a unei alte bănci, consumatorul este vădit dezavantajat, fiind în lipsă de cunoștință de cauză privind modalitatea de formare a unui asemenea curs, posibila majorare a acestuia și criteriile de stabilire a majorărilor. Astfel, obligațiile pecuniare puse în sarcina consumatorului sunt incerte, fiind la discreţia agentului economic;
  • posibilitatea comerciantului de a reţine sumele încasate de la consumator, în cazul neexecutării contractului de comerciant. Acest fapt contravine art. 5 alin. (5) lit. d) din Lege nr. 256 din 09 decembrie 2011, care stabilește că sunt considerate abuzive clauzele care au ca obiect sau efect acordarea permisiunii comerciantului de a reţine sumele plătite de consumator, în cazul în care acesta din urmă decide să nu încheie contractul sau să nu îl execute, fără a se prevedea dreptul consumatorului de a primi o compensaţie în sumă cel puţin echivalentă de la comerciant, dacă acesta este partea ce rezoluţionează ori reziliază contractul, după caz;
  • clauzele privind obligaţiile participantului, din motiv că, beneficiarul este somat să accepte clauze care lezează drepturile consumatorului, contrar cerinţelor de bună-credinţă, fiind creat un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor;
  • prestatorul îşi cesionează drepturile şi obligaţiile în cadrul unor acţiuni de învinuire nefondate solicitând, de la consumator plăţi suplimentare. În acest sens, Agenţia pentru Protecţia Consumatorului a menționat că faptul dat contravine art. 5 alin. (5) lit. p) din Lege nr. 256 din 09 decembrie 2011, care stabilește că sunt abuzive clauzele care au ca obiect sau efect acordarea posibilităţii comerciantului de a-şi cesiona drepturile şi obligaţiile prevăzute de contract, în cazul în care această acţiune poate servi la reducerea garanţiilor pentru consumator, fără acordul acestuia;
  • clauzele finale ale contractelor încheiate contravin prevederilor art. 5 alin. (5) lit. b), m) din Legea nr. 256 din 09 decembrie 2011. Norma legală stabilește că sunt considerate abuzive clauzele care au ca obiect sau efect excluderea sau limitarea drepturilor prevăzute de lege ale consumatorului faţă de comerciant sau faţă de o altă parte, în cazul neîndeplinirii totale sau parţiale ori al îndeplinirii necorespunzătoare a oricăreia dintre obligaţiile contractuale de către comerciant. Inclusiv a opţiunii de a compensa o datorie către comerciant cu o creanţă pe care consumatorul o poate avea împotriva acestuia, acordarea dreptului comerciantului de a stabili dacă bunurile sau serviciile furnizate sunt conforme cu contractul sau acordarea acestuia a dreptului exclusiv de a interpreta orice clauză din contract;
  • clauzele contractele sunt formulate cu anticipație, fiind prezentate consumatorului fără acordarea unei posibilități reale și obiective de a negocia conținutul acestora, precum și fiind în contradicție nu prevederile legale. Contractele nu sunt negociate cu consumatorul și este unul de adeziune.
Compania nu a fost de acord cu concluziei autorității, așa că a depus cerere de chemare în judecată. Judecătătoria Chișinău a admis cererea agentului economic și a anulat Actul de control al APC. Totuși, aceasta hotărâre a fost casată recent de magistrații de la Curtea de Apel, iar solicitarea de anulare a Actului de control realizat de Agenția pentru protecția consumatorului a fost declarată neîntemeiată. Prin urmare, ÎM ”STM ACORD” SRL trebuie să facă modificările cerute. Decizia este definitivă din momentul emiterii, fiind susceptibilă de recurs la Curtea Supremă de Justiţie, în termen de două luni de la comunicare.