Reguli noi pentru organizarea examenelor de admitere în profesia de executor judecătoresc. Regulamentul de activitate al Comisiei de licențiere a executorilor judecătorești ar putea fi modificat și completat. Potrivit unui proiect prezentat pentru consultări publice, desfășurarea probei scrise și a interviului se consemnează în proces-verbal. Interviul se înregistrează audio. Înregistrarea se păstrează o perioadă de 12 luni de la data aprobării rezultatelor concursului. Totodată, pentru proba scrisă, Comisia va elabora cel puţin trei variante de lucrări care se sigilează în trei plicuri separate. Fiecare variantă include un test-grilă care conţine 100 subiecte în domeniul de activitate al executorilor judecătoreşti. Fiecare întrebare din testul-grilă are cel puțin patru opțiuni de răspuns. Pentru fiecare întrebare răspunsul corect poate constitui una, mai multe, toate sau nici una din opțiunile de răspuns oferite. Nu se admite efectuarea corectărilor în testul-grilă. Candidatul care efectuează pe lucrare însemnări evidente, în scopul identificării acesteia este sancţionat prin anularea lucrării şi eliminarea din concurs. Comisia, constatând circumstanţele pentru care candidatul poate fi eliminat din concurs, va face menţiunea ”anulat” pe lucrare şi pe fişa de examinare, cu consemnarea circumstanțelor constatate în procesul-verbal. Proiectul mai prevede că preşedintele Comisiei repartizează în mod aleatoriu lucrările, astfel încât fiecare lucrare să fie verificată independent de cel puțin doi membri. Evaluarea probei scrise se face conform grilei de evaluare, aprobată de membrii Comisiei împreună cu cele trei variante de lucrări, şi se consemnează în borderoul de notare. Candidatul care întruneşte mai mult de 80% din numărul total de răspunsuri corecte se consideră că a promovat proba scrisă și este admis la etapa a doua a concursului (interviul). În același timp, aprecierea răspunsurilor la interviu se efectuează de toţi membrii Comisiei. Răspunsul la fiecare speță a interviului se apreciază separat cu note de la unu la 10. Fiecare membru al Comisiei prezent la ședință trece în borderoul său de notare nota răspunsului la fiecare speță. Secretarul Comisiei, în baza borderourilor de notare completate, întocmește borderoul final al interviului care se semnează pe fiecare filă de Președintele și secretarul Comisiei, în care se indică media aritmetică a notelor acordate de membrii Comisiei la fiecare speță separat și nota finală obținută de candidat la interviu. Aceasta reprezintă media aritmetică a notelor medii acumulate la fiecare speță și care se calculează cu rotunjirea miimilor mai mari de cinci, în sensul creșterii. Nota finală pentru promovare a concursului este opt, cu condiția că nota medie acordată de membrii Comisiei la fiecare speță nu este mai mică de cinci. Candidatul care nu este de acord cu nota finală pentru interviu poate depune o contestație la ministrul Justiției, în termen de două zile lucrătoare de la publicare pe pagina web oficială a Ministerului Justiţiei şi a Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești a borderoului final al interviului, sub sancțiunea decăderii din drept. Contestația se depune în formă scrisă. Candidatul poate contesta și aspectele privind procedura de organizare și desfășurare a probei verbale.