Înainte de iniţierea procedurii de atribuire, autoritatea contractantă ar putea avea dreptul de a organiza consultări ale pieţei, pentru pregătirea achiziţiei, prin raportare la obiectul contractului de achiziţie publică şi pentru a informa operatorii economici cu privire la planurile de achiziţie şi cerinţele avute în vedere în legătură cu acestea. Acest lucru ar putea să fie făcut public prin intermediul Buletinul achizițiilor publice/SIA ”RSAP”, precum şi prin orice alte mijloace. Potrivit unui proiect de lege, care prevede modificarea și completarea Legii privind achizițiile publice, în cadrul consultărilor, autoritatea contractantă va avea dreptul de a invita experţi independenţi, autorităţi publice sau operatori economici, inclusiv organizaţii reprezentative ale acestora. Totodată, autoritatea contractantă va avea dreptul de a utiliza sau implementa opiniile, sugestiile sau recomandările primite în cadrul consultărilor pentru pregătirea achiziţiei şi pentru organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire, cu condiţia ca utilizarea sau implementarea acestor opinii, sugestii sau recomandări să nu aibă ca efect denaturarea concurenţei şi/sau încălcarea principiilor nediscriminării şi transparenţe. Modalităţile, condiţiile şi procedura de organizare şi de desfăşurare a consultărilor urmează să fie aprobate de Ministerul Finanțelor. Proiectul mai prevede că persoana fizică sau juridică care a oferit opinii, sugestii sau recomandări autorităţii contractante, la etapa consultării pieții, sau a participat la întocmirea documentaţiei de atribuire, inclusiv ca parte a unor servicii de consultanţă are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi candidat/ofertant, ofertant asociat sau subcontractant. Aceste fapt poate avea loc numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentaţiei de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurenţa. În asemenea caz, autoritatea contractantă va comunica celorlalți candidați/ofertanți informațiile relevante care au fost transmise în contextul participării persoanei fizice sau juridice la pregătirea documentaţiei de atribuire sau care decurg din această participare și va stabili termene adecvate pentru primirea ofertelor.