Autoritatea contractantă ar putea accepta în momentul depunerii solicitărilor de participare o declaraţie pe propria răspundere actualizată ca dovadă preliminară, în locul certificatelor eliberate de către autorităţile publice sau de către terţi. Potrivit unui proiect de lege, prezentat pentru consultări publice, Documentul Unic de Achiziţii European (DUAE) confirmă că operatorul economic îndeplineşte următoarele condiţii:
  • nu se află în niciuna din situaţiile de excludere;
  • îndeplineşte criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate de autoritatea contractantă;
  • dacă este cazul, îndeplineşte criteriile de selecţie stabilite de autoritatea contractantă în conformitate cu prevederile legii.
În cazul în care operatorul economic demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară sau privind capacitatea tehnică şi profesională invocând susţinerea unui terţ, DUAE include informaţiile necesare și cu privire la terţul susţinător. În cazul în care operatorul economic intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include şi informaţiile solicitate cu privire la subcontractanţi. De asemenea, DUAE ar putea conţine şi informaţii cu privire la autoritatea publică sau partea terţă responsabilă cu întocmirea documentelor justificative, precum şi o declaraţie oficială care să ateste că operatorul economic are obligaţia să furnizeze, la cerere şi fără întârziere, documentele justificative respective. În cazul în care autoritatea contractantă poate obţine documentele justificative în mod direct, prin accesarea unei baze de date, DUAE cuprinde, de asemenea, informaţiile solicitate în acest scop, cum ar fi adresa de internet a bazei de date, orice dată de identificare şi, dacă este cazul, declaraţia necesară de acordare a consimţământului. Operatorul economic poate reutiliza un DUAE deja utilizat într-o procedură de atribuire precedentă, cu condiţia să confirme că informaţiile cuprinse în acesta sunt în continuare corecte şi valabile la data depunerii acestuia. DUAE se elaborează pe baza unui formular standard aprobat de Ministerul Finanțelor. Proiectul de lege mai prevede că autoritatea contractantă poate solicita candidaţilor/ofertanţilor să depună toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovadă a informaţiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfăşurării unei proceduri de atribuire, dacă acest lucru este necesar pentru a asigura desfăşurarea corespunzătoare a procedurii. Înainte de atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, cu excepţia situaţiei contractelor subsecvente atribuite în executarea unui acord-cadru, autoritatea contractantă solicită ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare şi selecţie, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE. Excepţia sunt procedurile desfăşurate în mai multe etape când documentele justificative sunt solicitate înainte de transmiterea invitaţiilor pentru etapa a doua către candidaţii selectaţi. Operatorii economici nu sunt obligaţi să prezinte documente justificative sau alte probe în sprijinul informaţiilor declarate în DUAE în cazul şi în măsura în care autoritatea contractantă are posibilitatea de a obţine certificatele sau informaţiile relevante în mod direct, prin accesarea unei baze de date naţionale din orice stat, disponibile în mod gratuit. Autorii proiectului susțin că această inovație la nivel național, urmărește simplificarea și totodată eficientizarea procesului de achiziții publice, care va substitui prezentarea documentelor de calificare a operatorilor economici până la deschiderea ofertelor, cu post-calificarea, care se referă la faptul că autoritatea contractantă va solicita toate actele necesare de la ofertantul câștigător.