Concepte noi în ceea ce privește criteriile de atribuire în domeniul achizițiilor publice. Potrivit unui proiect de lege, prezentat pentru consultări publice, sunt stabilite drept criterii de atribuire: preţul cel mai scăzut, costul cel mai scăzut, cel mai bun raport calitate-preţ și cel mai bun raport calitate-cost. În prezent, Legea privind achizițiile publice prevede că drept criteriul de atribuire poate fi: fie oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic, fie preţul cel mai scăzut. Astfel, la determinarea ofertei câștigătoare în cadrul procedurilor de atribuire se stabilesc noi criterii care au la bază eficiența achiziției pe termen lung, îmbinând aspecte atât de calitate, cât și de cost. Potrivit proiectului, cel mai bun raport calitate-preţ/calitate-cost se determină pe baza unor factori de evaluare care includ aspecte calitative, de mediu şi/sau sociale, în legătură cu obiectul contractului de achiziţie publică/acordului-cadru. Factorii de evaluare pot viza, printre altele:
  • calitatea, inclusiv avantajele tehnice, caracteristicile estetice şi funcţionale, accesibilitatea, conceptul de proiectare pentru toţi utilizatorii, caracteristicile sociale, de mediu şi inovatoare şi comercializarea şi condiţiile acesteia;
  • organizarea, calificarea şi experienţa personalului desemnat pentru executarea contractului, în cazul în care calitatea personalului desemnat poate să aibă un impact semnificativ asupra nivelului calitativ de executare a contractului;
  • serviciile post-vânzare, asistenţa tehnică şi condiţiile de livrare, cum ar fi data livrării, procesul de livrare şi termenul de livrare sau de finalizare.
Potrivit autorilor inițiativei, criteriul de atribuire cel mai bun raport calitate-preţ include de regulă un element de preţ sau de cost. În situaţia în care autoritatea contractantă iniţiază o procedură de atribuire cu buget fix, în care elementul de preţ sau de cost este un preţ sau cost fix, factorii de evaluare se referă numai la aspecte calitative ale bunurilor, serviciilor sau lucrărilor care fac obiectul achiziţiei. În acest sens costul cel mai scăzut se determină pe considerente de rentabilitate, utilizând factori precum calcularea costurilor pe ciclul de viaţă. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt echivalente, autorităţile contractante pot aplica un criteriu suplimentar, de exemplu: combaterea şomajului, ce se va menţiona explicit în anunţul de participare. Factorii de evaluare au legătură directă cu obiectul contractului de achiziţie publică/acordului-cadru atunci când se referă în orice mod la bunurile, serviciile sau lucrările care urmează a fi furnizate/prestate/executate în temeiul contractului de achiziţie publică/acordului-cadru şi în orice stadiu al ciclului lor de viaţă, chiar dacă aceşti factori nu fac parte din substanţa materială a bunurilor, serviciilor sau lucrărilor respective.