O companie privată va verifica buna reputație economică și financiară și va evalua riscul în privința ordinii și securității publice, a cetățeanului străin și apatridului la acordarea cetățeniei prin investiție. Totodată, o companie specializată, care dispune de experiență și calificare în domeniu, va presta servicii publice în numele Guvernului pentru elaborarea, implementarea și promovarea internațională a Programului. Prevederile sunt stipulate într-un proiect de hotărâre a Guvernului, prezentat pentru consultări publice. Potrivit proiectului, Guvernul, prin intermediul Comisiei, intenționează să angajeze o companie prestatoare de servicii, calificată și cu experiență dovedită în domeniu, care corespunde criteriilor de eligibilitate stabilite, pe o perioadă de până la cinci ani, cu posibilitatea de a prelungi acest termen pentru o perioadă suplimentară de până la trei ani. Guvernul, prin intermediul Comisiei, va mandata Compania să elaboreze, să implementeze și să promoveze la nivel internațional Programul, dar fără a se limita la următoarele:
  • să ofere Guvernului servicii de consultanță, de analiză a legislației, a conjuncturii și avantajelor Republicii Moldova în comparație cu alte state care oferă cetățenie în schimbul investiției, inclusiv valoarea minimă a contribuțiilor, taxelor și comisioanelor ce urmează a fi percepute și mărimea acestora;
  • să asigure elaborarea unui Program funcțional, structura și mecanismul de aplicare a Programului, procesele tehnice și modificările legislative necesare, inclusiv un plan detaliat și cuprinzător de opțiuni, procedurile și formele de aplicare, cerințele specifice și detaliate pentru fiecare opțiune, listele de verificare care detaliază lucrarea propusă, cu stabilirea termenelor concrete de realizare;
  • să ofere soluții pentru asigurarea implementării cu succes a Programului, inclusiv furnizarea către Comisie a listelor de verificare care detaliază lucrarea propusă, planurile de acțiune cu stabilirea termenelor concrete de realizare;
  • să exercite în numele Guvernului funcția de promovare a Programului la nivel internațional, inclusiv furnizarea către Comisie a unui plan global de marketing în scopul asigurării unui număr suficient de aplicanți, poziționării și promovării pe plan internațional a Republicii Moldova;
  • să elaboreze pentru Guvern o strategie de creare a unui brand de țară în vederea creșterii conștientizării Republicii Moldova la nivel global;
  • să ofere un program de implementare, ghidare și instruire în scopul creării unei Unități funcționale de implementare a Programului;
  • să ofere instruire secretariatului și membrilor Comisiei;
  • alte sarcini de suport solicitate acesteia ad-hoc de către Comisie.
Proiectul mai prevede că, compania va suporta riscul economic, costurile și cheltuielile inițiale și continue aferente proiectării tehnice, implementării, activității consultative, acordării instruirilor, precum și promovării internaționale a Programului. Guvernul nu va finanța din mijloace publice Compania pentru serviciile prestate. Costurile și cheltuielile Companiei vor fi achitate/acoperite de către solicitanții cetățeniei prin investiții, printr-un comision, în mărimea și modalitatea stabilită în Contract. Procedura de atribuire a contractului și selectarea Companiei se realizează prin concurs public, în modul stabilit de Comisie. În cazul depunerii în cadrul procedurii de atribuire doar a unei singure oferte eligibile, Comisia va fi în drept să negocieze și semneze contractul cu Compania care a depus oferta. În calitate de participanți la concurs pot fi persoanele juridice de drept privat, rezidente ale Republicii Moldova și/sau ale unui stat cu care Republica Moldova are semnate Acorduri de colaborare comercială economică și/sau privind promovarea și protejarea investițiilor, cu experiență în implementarea Programului. Participanții pot acționa nemijlocit sau prin intermediul reprezentanților, mandatați în ordinea stabilită.