Centrul Naţional Anticorupţie (CNA) anunţă concurs pentru selectarea candidaţilor la funcţiile de director-adjunct. Potrivit Legii cu privire la Centrul Național Anticorupție, ”în exercitarea atribuţiilor sale, directorul este asistat de doi adjuncţi, numiţi în funcţie de Parlament, la propunerea directorului, pe perioada mandatului directorului. Selectarea candidaţilor la funcţia de director adjunct se face în bază de concurs, organizat de către director, în procesul de evaluare fiind atraşi reprezentanţi ai societăţii civile sau ai mediului academic”. Pentru a fi selectat, candidatul trebuie să întrunească criteriile prevăzute de art.8 alin. (4) al Legii cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie:
 • să deţină cetăţenia Republicii Moldova şi domiciliu pe teritoriul ei;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • studii superioare juridice;
 • o vechime în muncă în domeniul juridic de cel puţin 10 ani;
 • să se bucure de o reputaţie ireproşabilă;
 • să nu fie, în ultimii doi ani, membru al vreunui partid politic, să nu fie angajat în cadrul organelor permanente ale vreunui partid politic;
 • să nu aibă antecedente penale şi să cunoască limba de stat.
De asemenea, candidaţii pentru funcţia de director-adjunct trebuie să fie apți, din punct de vedere medical, pentru exercitarea atribuţiilor. Dosarele pot fi depuse până în data de 11 aprilie la sediul CNA, subdiviziunea resurse umane. Dosarul de concurs va conţine:
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • scrisoare de recomandare;
 • certificatul medical F 086E;
 • cazierul judiciar și declaraţia pe propria răspundere precum că nu este şi nu a fost în ultimii doi ani membru al vreunui partid politic, nu este şi nu a fost angajat în cadrul structurilor permanente ale vreunui partid politic.
După expirarea termenului de depunere a documentelor, Comisia de concurs, în termen de o zi, solicită certificat de cazier privind integritatea profesională atât de la Serviciul de Informaţii şi Securitate, cât şi de la Centrul Naţional Anticorupţie. Regulamentul mai prevede că, în termen de trei zile lucrătoare de la expirarea termenului pentru depunerea documentelor, Comisia de concurs examinează dosarele candidaţilor şi ia decizia cu privire la admiterea lor la concurs. Concursul pentru desemnarea în calitate de candidat la funcţia de director adjunct al CNA constă într-un interviu.