Consiliul Superior al Procurorilor a anunțat concurs pentru selectarea unui membru în Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor, din rândul reprezentanților societății civile. Candidații trebuie să se bucure de o reputație ireproșabilă și să reprezinte o autoritate recunoscută în domeniile lor de activitate. Dosarul de participare la concurs va conține următoarele acte:
 • cererea de participare la concurs;
 • copia de pe buletinul de identitate;
 • copia diplomei de studii superioare;
 • diplome, certificate, alte documente care confirmă caracterul recunoscut al activității sale;
 • copia de pe carnetul de muncă, în cazul în care candidatul deține carnetul de muncă;
 • cazierul judiciar;
 • certificat privind lipsa sancțiunilor disciplinare în decursul ultimelor 12 luni;
 • curriculum vitae;
 • scrisoare de motivare;
 • acord din partea instituției în care activează;
 • declarație pe propria răspundere;
 • declarație pe propria răspundere privind veridicitatea documentelor prezentate și lipsa incompatibilităților.
Cererile de participare la concurs vor fi depuse la Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor până în data de 21 aprilie. Legea cu privire la Procuratură prevede că fiecare colegiu din subordinea Consiliului Superior al Procurorilor este constituit din șapte membri:
 • cinci sunt aleși de Adunarea Generală a Procurorilor din rândul procurorilor;
 • cinci sunt aleși de către Consiliul Superior al Procurorilor, prin concurs public, din rândul reprezentanților societății civile.
Membrii colegiului reprezentanți ai societății civile primesc o indemnizație lunară în mărime de 50% din salariul mediu al membrilor Consiliului Superior al Procurorilor aleși din rândul procurorilor. Funcția a rămas vacantă după ce Elena Belei a demisionat pentru că a fost desemnată Secretar de Stat la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.