De astăzi este în vigoare Legea cu privire la supravegherea suplimentară a băncilor, asigurătorilor/reasigurătorilor și a societăților de investiții care aparțin unui conglomerat financiar. Aceasta stabilește regulile de supraveghere suplimentară a entităților reglementate care fac parte dintr-un conglomerat financiar, în scopul asigurării stabilității financiare și al protejării deponenților, asiguraților și investitorilor. Potrivit Legii, activitățile unui grup se desfășoară în principal în sectorul financiar dacă raportul dintre totalul activelor din bilanțul entităților reglementate și al celor nereglementate din sectorul financiar, din cadrul grupului, și totalul activelor din bilanțul grupului în ansamblul său depășește 40%. Activitățile din diferite subsectoare ale sectorului financiar sunt semnificative dacă, pentru fiecare subsector în parte, media aritmetică a raportului dintre totalul activelor din bilanțul subsectorului și totalul activelor din bilanțul entităților din sectorul financiar și raportul dintre cerințele de solvabilitate ale aceluiași subsector și totalul cerințelor de solvabilitate ale entităților din sectorul financiar depășesc 10%. Totodată, în sensul acestei legi, subsectorul cel mai puțin important dintr-un conglomerat financiar este cel cu cea mai mică medie aritmetică, iar subsectorul cel mai important dintr-un conglomerat financiar este cel cu cea mai mare medie aritmetică. Pentru calcularea mediei aritmetice și al determinării subsectorului cel mai puțin important și a celui mai important, subsectorul bancar/nonbancar și subsectorul investițiilor sunt luate în considerare împreună. Societățile de administrare fiduciară a investițiilor sunt atribuite subsectorului căruia îi aparțin în cadrul grupului. În cazul în care nu aparțin în mod exclusiv unui subsector din cadrul grupului, ele sunt atribuite sectorului financiar cel mai puțin important. Activitățile desfășurate între subsectoarele grupului se consideră, de asemenea, a fi semnificative dacă totalul activelor din bilanțul subsectorului cel mai puțin important din grup depășește echivalentul în lei moldovenești a 6 miliarde de euro, conform cursului oficial al leului moldovenesc. În cazul în care entitățile reglementate, persoane juridice din Republica Moldova, fac parte dintr-un conglomerat financiar și respectă cerințele referitoare la adecvarea capitalului, concentrarea riscurilor, tranzacțiile în interiorul grupului, mecanismele de control intern și la procesele de gestionare a riscurilor, dar, cu toate acestea, solvabilitatea riscă să fie periclitată, coordonatorul poate lua, în ceea ce privește societatea financiară holding mixtă, următoarele măsuri:
  • încheierea unui acord cu membrii organului de conducere a societății financiare holding mixte, care să cuprindă un program de măsuri;
  • solicitarea de informații auditorului;
  • dispunerea înlocuirii auditorului.
În cazul în care entitățile nu se conformează cerințelor referitoare la adecvarea capitalului, concentrarea riscurilor, tranzacțiile în interiorul grupului și, respectiv, la mecanismele de control intern și procesele de gestionare a riscurilor, coordonatorul poate aplica următoarele sancțiuni:
  • avertisment scris;
  • suspendarea din funcție pe o perioadă determinantă a uneia sau a mai multor persoane care asigură conducerea societății;
  • amendă aplicată societății financiare holding mixte ale cărei limite, limita minimă și cea maximă, sunt reprezentate de valorile cele mai mari care rezultă din aplicarea procentelor de 0,05% și 1% atât la cifra de afaceri, realizată în cursul exercițiului financiar anterior, de către entitatea reglementată din subsectorul asigurărilor, filială a societății financiare holding mixte, care a realizat cea mai mare cifră de afaceri, cât și la capitalul inițial minim reglementat al entității reglementate din subsectorul bancar/nonbancar și cel de investiții, filială a societății financiare holding mixte. Dacă acest subsector cuprinde mai multe filiale care sunt entități reglementate, cuantumul amenzii se determină prin raportare la capitalul minim al entității reglementate care atinge cel mai înalt nivel al capitalului minim;
  • amendă aplicată membrului sructurii de conducere, de la 1 la 100 de salarii medii ale persoanei fizice sancționate, pentru ultimele 12 luni, care includ toate beneficiile (suplimente, prime şi alte adaosuri la salariul de funcție);
  • dispunerea înlocuirii, de către societatea financiară holding mixtă, a persoanei/persoanelor care asigură conducerea societății.
În situația în care coordonatorul unui conglomerat financiar este o autoritate dintr-un alt stat, cu care sunt încheiate acorduri de cooperare în acest sens, pentru aplicarea măsurilor și a sancțiunilor față de societățile financiare holding mixte, persoane juridice din Republica Moldova comunică autorităților competente din țară constatările efectuate, pentru aplicarea măsurilor și/sau sancțiunilor în corespundere cu prevederile legii și ale acordurilor de cooperare.