Ministerul Finanțelor a aprobat formularul Dării de seamă privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi evidenţa nominală a asiguraţilor în sistemul public de asigurări sociale (Forma CAS18-AN). Prima perioadă de raportare va fi pentru anul 2018. Modelul formularului și instrucțiunea de completare au fost publicate în Monitorul Oficial. Potrivit Instrucțiunii cu privire la modul de completare a Dării de seamă privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi evidenţa nominală a asiguraţilor în sistemul public de asigurări sociale darea de seamă nominalizată se prezintă subdiviziunilor Serviciului Fiscal de Stat, pe suport de hârtie cu aplicarea semnăturii olografe sau utilizând în mod obligatoriu, potrivit art.187 din Codul fiscal, metode automatizate de raportare electronică, în forma şi în modul reglementat de Serviciul Fiscal de Stat. La prezentarea Dării de seamă pe suport de hârtie nu se admit modificări şi completări. La depistarea unor greşeli şi/sau erori contribuabilii sunt în drept să prezinte Darea de seamă corectată în condiţiile stabilite la art.188 din Codul fiscal. Darea de seamă corectată este versiunea dării de seamă precedente şi se prezintă în modul stabilit la art.188 din Codul fiscal. Darea de seamă corectată poate fi prezentată şi la necesitatea corectării datelor ce nu ţin de obligaţiile declarate (de exemplu: categoria persoanei asigurate, codul funcţiei, perioada de activitate etc.). În cazul în care în urma controlului fiscal au fost calculate suplimentar contribuţii de asigurări sociale sau a fost micşorată suma acestora, contribuabilul ,care este obligat să prezinte Darea de seamă (Forma CAS18-AN), bifează câmpul ”După controlul fiscal” prin care modifică indicatorii doar din perioadele (lunile) pentru care obligația a fost modificată. Darea de seamă nominalizată se prezintă de către persoanele fizice: întreprinzători individuali, avocaţi, notari, executori judecătoreşti, administratori autorizaţi şi persoanele fizice ce desfăşoară activitate independentă în domeniul comerţului cu amănuntul (cu excepția mărfurilor supuse accizelor), care au obţinut dreptul de a desfăşura activitate în modul stabilit de lege, indiferent de forma juridică de organizare, care nu au persoane angajate prin contract individual de muncă. Termenul de prezentare este până la data de 15 ianuarie a anului următor celui de gestiune.  Modul de completare a dării de seamă Darea de seamă (Forma CAS18-AN) se completează după cum urmează:
  • în rubrica ”Denumirea contribuabilului” – denumirea contribuabilului, care trebuie să corespundă cu cea indicată în documentele de înregistrare eliberate de către organele abilitate conform legislaţiei în vigoare;
  • în rubrica ”Codul fiscal” – codul fiscal, care reprezintă numărul personal de identificare al contribuabilului, atribuit în modul stabilit de legislaţia în vigoare;
  • în rubrica ”Codul CNAS” – semnul convenţional de înregistrare, atribuit de către CNAS fiecărui plătitor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat;
  • în rubrica ”Serviciul Fiscal de Stat” – denumirea subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat în a cărei rază se deserveşte contribuabilul, la care prezintă informaţia;
  • în rubrica ”Codul localităţii (CUATM)” – codul localităţii unde este înregistrat contribuabilul – cod unic de identificare (4 semne), conform Clasificatorului unităţilor administrativ-teritoriale al Republicii Moldova (CUATM);
  • în rubrica ”Codul genului principal de activitate” – codul genului principal de activitate, determinat conform Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei, care corespunde codului numeric din patru cifre (codul clasei);
  • în rubrica ”Tipul dării de seamă (bifaţi)” – se bifează cu semnul “?” în dreptul indicatorului ”primară” în cazul în care Darea de seamă pentru perioada fiscală indicată se prezintă pentru prima dată sau în dreptul indicatorului ”de corectare” – în cazul în care pentru perioada fiscală indicată se prezintă darea de seamă care corectează darea de seamă primară;
  • în rubrica ”Perioada fiscală” – perioada fiscală pentru care se prezintă Darea de seamă.