ÎS ”Calea Ferată din Moldova” a depus cerere de chemare în judecată către BAA ”Popa și Asociații” solicitând încasarea din contul pârâtului a prejudiciului în mărime de 102.022 de lei și cheltuielile de judecată. În motivarea acţiunii, reclamanta a invocat că în martie 2015 a încheiat cu BAA ”Popa și Asociaţii” un contract de asistenţă juridică. În baza contractului, avocații s-au obligat să presteze servicii de reprezentare, consultanţă şi asistenţă juridică în bază de abonament, asistenţă juridică privind activitatea curentă a companiei, pe arii de expertiză ce se referă la Contracte civile şi comerciale, dispute şi litigii, fără a se limita în reprezentarea la organele de urmărire penală, Procuratură, MAI, CNA, instanţele judecătoreşti. Reclamanta a mai indicat că și-a onorat obligaţiile de plată stabilite, însă pârâtul, cu rea credinţă, a încasat suma de 102.022 de lei, fără a-şi onora obligaţiile reciproce, stabilite prin contract. La fel, ”Calea Ferată din Moldova” a mai indicat că  BAA ”Popa și Asociaţii”, sistematic a încălcat prevederile legale şi contractuale, întrucât nu a prestat nici unul din serviciile prevăzute la pct. 1.2 al Contractului. În cerere se mai spune că în conţinutul actelor de predare-primire a lucrărilor executate se deduce că pârâtul a încasat neîntemeiat suma de 102 022, 25 lei, formată din suma de 49.350 de lei şi suma de 52.671 de lei, achitată în contul BAA ”Popa și Asociaţii”, deoarece prestatorul nu şi-a onorat obligaţiile stabilite prin pct. 1.2 al Contractului. Reclamanta a mai precizat că potrivit pct. 3.2 din Contractul menționat, BAA ”Popa și Asociaţii” s-a obligat ca la sfârşitul fiecărei luni să remită clientului o dare de seamă cu privire la lucrările efectuate, cu indicarea exactă a timpului de lucru petrecut în acest sens şi tarifului orar aplicat. Totuși, avocații nu şi-au executat obligaţia de a remite la sfârşitul fiecărei luni o dare de seamă cu privire la lucrările efectuate. Suplimentar, pe parcursul lunilor mai - iulie 2016, Inspecţia Financiară din subordinea Ministerului Finanţelor a efectuat inspecţia financiară complexă, având ca obiectiv elucidarea cauzelor care au adus la înregistrarea pierderilor semnificative în perioada de activitate 1 ianuarie 2013 – 30 aprilie 2016, iar în urma verificărilor a fost emisă Prescripţia cu privire la rezultatele inspectării financiare complexe. Reclamanta a solicitat pârâtului restituirea benevolă a sumei, însă nu au primit niciun răspuns. Prin hotărârea Judecătoriei Chișinău, acţiunea depusă de ÎS ”Calea Ferată din Moldova” a fost respinsă ca nefondată. Nefiind de acord cu hotărârea primei instanțe, ÎS ”Calea Ferată din Moldova” a contestat-o cu apel, solicitând admiterea cererii de apel, casarea hotărârii Judecătoriei Chișinău și emiterea unei noi hotărâri de admitere integrală a pretențiilor. În motivarea cererii, apelantul a indicat aceleași motive de fapt și de drept, care au fost invocate în cererea de chemare în judecată, însă suplimentar a precizat că, potrivit actelor de predare - primire a lucrărilor executate din 31 martie 2015 şi 31 mai 2015, la compartimentul ”Denumirea serviciilor” s-a specificat că serviciile prestate de pârât şi recepţionate de reclamant constau în plata onorariului pentru deservirea juridică a companiei Clientului (tranşe lunare ale abonamentului anual), conform prevederilor pct. 2.1 şi pct. 3.1 ale Contractului de asistenţă juridică. Instanța de apel a precizat că cerința apelantului privind încasarea prejudiciului este una întemeiată, deoarece, în speță, intimatul nu și-a onorat obligațiile stabilite prin pct. 1.2 al Contractului de asistenţă juridică. Instanța de apel mai notează că serviciile de consultanță și asistență juridică acordate de către BAA ”Popa și Asociaţii” și indicate în Raportul de Lucru, nu corespund obligațiilor stipulate în pct. 1.2 al Contractului. În același context, instanța de apel a mai menționat ca sunt întemeiate alegațiile apelantei, potrivit cărora BAA ”Popa și Asociaţii” a cauzat un prejudiciu considerabil prin încasarea sumei de bani.
Prin urmare, apelul declarat de ”Calea Ferată din Moldova” a fost admis, a fost casată judecătoria instanței de fond și a propunțat o nouă hotărâre, prin care a admis cererea. Instanța a dispus încasarea de la BAA ”Popa și Asociații” prejudiciul în mărime de 102.022 de lei. Decizia este definitivă și executorie de la pronunțare, dar poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiţie.