Curtea Supremă de Justiție și-a modificat o hotărâre de-a sa care se referă la practiva aplicării legislației pentru asigurarea dreptului la apărare a bănuitului, învinuitului, inculpatului și condamnatului în procedura penală. Astfel, potrivit hotărârii CSJ, la punctul 8, alin. (1) se exclude cuvântul ”finală”, care se referă la faptul că avocatul poate depune plângeri împotriva acţiunilor şi hotărârilor organului de urmărire penală, precum şi să atace sentinţa sau orice altă hotărâre judecătorească (finală) în cauza respectivă. La fel, punctul 8 alin. (1) a fost completat cu noi prevederi prin care se spune că apărătorul are dreptul că participe la procesul de mediere, la solicitarea persoanei pe care o apără, să ia cunoştinţă cu materialele şi probele prezentate de procuror, împreună cu demersul sau recursul său cu privire la aplicarea, prelungirea, revocarea, înlocuirea măsurii procesuale de constrângere, înainte de a fi transmise judecătorului de instrucţie sau instanţei de judecată. La fel, au fost efectuate modificări și la punctul 23. În prezent, acesta spune că persoana condamnată poate înainta cereri pentru soluţionarea chestiunilor privind punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti, fiind în drept să-şi apere interesele prin intermediul apărătorului. Totodată, la soluţionarea chestiunilor referitoare la executarea sentinţelor în privinţa minorilor, persoanelor cu defecte fizice sau psihice care le împiedică să-şi exercite de sine stătător dreptul la apărare, persoanelor care nu posedă limba în care se desfăşoară procesul, când cererea sau demersul este examinat în lipsa condamnatului, precum şi în alte cazuri când interesele justiţiei o cer, participarea apărătorului este obligatorie. Textul a fost completat cu un nou aliniat care spune că: ”Pe lângă aceasta, în cazul soluţionării chestiunilor privind executarea pedepsei, cât şi a plângerilor  împotriva actelor organului care pune în executare hotărârea judecătorească de condamnare privativă de libertate, prin intermediul teleconferinţei, la solicitarea condamnatului, în camera de teleconferinţă poate fi prezent şi apărătorul”.