Aproape 500 de întreprinderi vor fi supuse controalelor planificate de către Inspectoratul de Stat al Muncii, în trimestrul II al anului 2018, adică în perioada aprilie-iunie. Graficul controalelor și lista companiilor care vor fi verificate de către Inspectorat pot fi consultate aici. Controalele se efectuează în conformitate cu Programul anual de activitate al Inspectoratului de Stat al Muncii. În același timp, controalele de fond şi cele tematice pot fi realizate şi la solicitarea angajatorului (persoanei care acţionează în numele acestuia), a salariatului sau a sindicatelor. Procedura de efectuare a controlului de stat asupra respectării actelor legislative şi a altor acte normative din domeniul muncii  prevede că la efectuarea controlului de stat asupra respectării actelor legislative şi a altor acte normative din domeniul muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă, inspectorul de muncă verifică respectarea prevederilor legale care se referă la:
 • contractul individual de muncă şi contractul colectiv de muncă;
 • timpul de muncă şi timpul de odihnă;
 • retribuirea muncii;
 • normele de muncă;
 • garanţiile şi compensaţiile ce decurg din relaţiile de muncă;
 • disciplina muncii;
 • securitatea şi sănătatea în muncă;
 • particularităţile de reglementare a muncii unor categorii de salariaţi;
 • răspunderea materială potrivit legislaţiei muncii;
 • completarea, păstrarea şi evidenţa carnetului de muncă;
 • adaptarea rezonabilă a locului de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi;
 • crearea sau rezervarea locurilor de muncă şi ocuparea/angajarea în muncă a persoanelor cu dizabilităţi în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
 • prezentarea în adresa agenţiilor teritoriale de ocupare a forţei de muncă, de către angajatori, a rapoartelor despre locurile create şi/sau rezervate în cadrul instituţiilor sale pentru persoanele cu dizabilităţi, precum şi despre ocuparea acestor locuri de către persoanele cu dizabilităţi, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
Procesul-verbal de control se întocmeşte în două exemplare. Fiecare exemplar are înscris numărul de ordine din registrul de evidenţă a proceselor-verbale de control. Registrele de evidenţă a proceselor-verbale de control se ţin de inspecţia teritorială de muncă şi de aparatul Inspectoratului de Stat al Muncii. Fiecare exemplar al procesului-verbal de control este semnat de inspectorul de muncă care l-a întocmit, de angajator (persoana care acţionează în numele acestuia) şi de reprezentantul sindicatului sau al salariaţilor din unitate. Un exemplar al procesului-verbal de control se păstrează la inspecţia teritorială de muncă sau la Inspectoratul de Stat al Muncii, iar celălalt – la unitate. Dacă angajatorul (persoana care acţionează în numele acestuia) refuză să semneze procesul-verbal de control, inspectorul de muncă consemnează refuzul în procesul-verbal, pe care îl expediază prin poştă, printr-o scrisoare cu aviz de recepţie, în adresa unităţii.