Cei care vor angaja persoane expuse riscului de excluziune socială ar putea să beneficieze de subvenţii lunare în sumă egală cu 30% din mărimea salariului mediu pe economie pentru anul precedent, pe un termen de 6 luni pentru fiecare şomer angajat. Guvernul a aprobat proiectul legii cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă. Documentul prevede că angajatorul subvenţionat va avea obligaţia de a menţine raporturile de muncă cu persoana angajată pe o perioada de cel puţin 12 luni de la data încheierii perioadei în care va primi subvenţii. Angajatorul dacă va neglija această obligaţie şi va desface, din iniţiativă proprie, contractul individual de muncă cu persoana angajată înainte de termenul 12 luni va avea obligaţia de a restitui subvenţiile primite pentru acesta. Excepţie de la obligaţia restituirii subvenţiilor va fi doar cazul în care temei pentru desfacerea contractului individual de muncă înainte de expirarea a 12 luni îl va constitui încălcarea disciplinei de muncă, constată conform legislaţiei muncii. Subvenţiile se vor acorda pentru fiecare persoana angajată, o singură dată într-o perioadă de 36 luni consecutive, indiferent de numărul contractelor de muncă încheiate cu aceasta, în calitatea sa de şomer. O astfel de prevedere este necesară în vederea evitării abuzurilor din partea angajatorilor şi şomerilor sau a înţelegerilor de reacredinţă dintre aceştia De suport vor beneficia și angajatorii care creează sau adaptează locuri de muncă destinate persoanelor cu dizabilitaţi, Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă urmează să compenseze 50% din cheltuielile suportate. Agenția va mai acorda consultanță în realizarea inițiativelor locale, precum și șomerilor care inițiază o afacere proprie. Totodată, proiectul stabilește clar atribuțiile Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă, care va fi responsabilă de monitorizarea pieței muncii, ținerea evidenței persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, a locurilor de muncă vacante, va analiza și prognoza pieței muncii, evaluarea impactului măsurilor de ocupare a forței de muncă. Totodată, este fortificat rolul autorităților publice locale în domeniul ocupării forței de muncă și sunt stipulate responsabilitățile agențiilor private de profil.