Un șofer, care deținea asigurare Carte Verde emisă de Ucraina, a fost implicat într-un accident rutier, produs în orașul Bender din regiunea transnitreană, și a fost recunoscut vinovat. Biroul Național de Asigurătorilor Auto a refuzat să achite despăgubirile celuilalt șofer, motivând că accidentul a fost constatat de autoritățile neconstituționale, iar probele nu pot fi luate în calcul. Prin urmare, compania de asigurări care avea încheiat cu celalalt șofer un contract de asigurare CASCO s-a adresat în judecată, împotriva Biroului Național al Asigurătorilor Auto, și a solicitat încasarea prejudiciului material în mărime de 3.915 lei, în ordine de subrogare și a cheltuielilor de judecată. În motivarea cererii reclamanta a indicat că în 2014, între CA ”Garanție” SA și Compania RCT ”NOBEL ILAC SNAY VE TICAPET ANONIM SIRKETI” a fost încheiat contractul de asigurare facultativă CASCO. Ulterior, în orașul Bender s-a produs accidentul rutier, în care a fost implicat autovehiculul asigurat și alt autoturism, de model Renault Magnum. Potrivit dosarului administrativ, vinovat de producerea accidentului rutier a fost recunoscut conducătorul automobilului Renault Magnum, care în momentul accidentului rutier deținea polița de asigurare Carte Verde emisă de Compania de Asigurări ”Перша” din Ucraina. În urma accidentului rutier autovehiculul asigurat (CASCO) a fost parțial deteriorat, fiindu-i cauzat prejudiciu material în mărime de 3.915 lei. Despăgubirea de asigurare a fost transferată pentru efectuarea lucrărilor de reparație la stația specializată de reparație auto SRL ”Carauto Service”, ceea ce s-a confirmat prin ordin de plată. Deoarece în momentul producerii accidentului persoana vinovată deținea polița de asigurare Carte Verde, a fost înaintată reclamație de recuperarea prejudiciului material față de reprezentantul asigurătorului de răspundere civilă auto în Moldova – Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule. Prin răspunsul acordat, Biroul a informat că actele referitoare la vinovăția părții implicate în accidentul rutier au fost întocmite de autorități neconstituționale ale regiunii transnistrene și nu pot fi admise ca probe. CA ”Garanție” SA a catalogat argumentele expuse de Birou drept neîntemeiate. Și asta pentru că Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule nu prevede refuzul în achitarea despăgubirii de asigurare pe un astfel de motiv. Potrivit art. 7 alin. (1) al Legii, în cadrul asigurării obligatorii de răspundere civilă auto, cazul asigurat este accidentul produs de un autovehicul al cărui posesor a îndeplinit obligația de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, cu cauzarea prejudiciului. Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a admis acțiunea înaintată de CA ”Garanție” SA. Hotărârea a fost pronunțată de magistratul Victor Sandu, prin care s-a dispus încasarea de la Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule prejudiciului material în mărime de 3.915 lei şi a taxa de stat, în mărime de 270 lei. Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule a atacat cu apel, în care a indicat că atât instanţa de fond a omis faptul că a fost indicat temeiul expres de refuz în achitarea despăgubirii de asigurare, cât şi faptul că la adoptarea hotărârii instanţa era obligată să verifice în ”esenţă” dacă au fost întrunite condiţiile pentru a considera situaţia invocată drept ”caz asigurat”. Mai mult ca atât, apelantul a precizat că nu este niciun înscris în cadrul căruia șoferul, declarat vinovat, recunoaşte expres vina în comiterea accidentului rutier. Apelantul a mai precizat că asigurătorul acordă despăgubiri dacă prejudiciile s-au produs din culpa asiguratului sau a utilizatorului de autovehicul. Respectiv, în cazul dat nu a fost întrunită una din condiţiile răspunderii asigurătorului, și anume vinovăţia asiguratului în comiterea accidentului rutier. La fel, a indicat că nu au fost prezentate dovezi admisibile referitore la vinovăţia titularului certificatului de asigurare ”Carte Verde”. Totuși, instanța de apel a precizat că persoanele care intră pe teritoriul Republicii Moldova cu autovehicule înmatriculate în străinătate se consideră asigurate, dacă posedă documente internaţionale de asigurare valabile în Republica Moldova. Instanța a mai precizat că Biroul administrează şi utilizează mijloacele Fondului de compensare, instituit pentru a garanta plata sumelor datorate către persoanele păgubite în Republica Moldova, de către deţinători de certificate de asigurare Carte Verde, emise de organizaţii de asigurare din străinătate. Curtea de Apel a precizat că hotărârea primei instanţe, prin care s-a dispus încasarea despăgubirii de asigurare, este una legală şi întemeiată. Astfel, în opinia instanţei de apel, lipsa deciziei structurilor de resort din Republica Moldova, în privinţa comiterii accidentului rutier, nu are ca efect respingerea cererii de chemare în judecată şi refuzare în achitarea despăgubirii de asigurare. Instanța a mai precizat că în condiţiile art.117 şi 118 Cod de procedură civilă, faptul producerii accidentului rutier, împrejurările în care acesta a fost comis şi vinovăţia persoanei de producerea acestuia, în rezultatul căruia au fost acuzate prejudicii proprietarului autovehiculului, sunt demonstrate prin mijloace de probă legal administrate în cadrul şedinţelor de judecată. Mai mult, argumentul invocat precum că vinovăția nu a fost stabilită de către instituția competentă din Republica Moldova, iar în lipsa faptul stabilirii vinovăției, Biroul nu are temei de achitare a despăgubirilor, a fost declarat de instanța de apel drept neîntemeiat. Și asta pentru că legea materială nu prevede un asemenea refuz în achitarea despăgubirii de asigurare. Prin urmare, Curtea de Apel a precizat că, la judecarea pricinii, prima instanţă a constatat şi elucidat pe deplin circumstanţele importante pentru soluţionarea pricinii, a interpretat şi aplicat corect normele de drept material cu pronunțarea unei hotărâri legale și întemeiate pe circumstanțele de fapt constatate în ședința de judecată, prin probe pertinente și concludente. Prin urmare, apelul declarat de către Biroul Național al Asigurătorilor Auto a fost respins ca fiind neîntemeiat. Biroul a depus recurs, prin care a solicitat admiterea acestuia, casarea deciziei Curții de Apel Chișinău și a hotărârii Judecătoriei Chișinău, cu emiterea unei noi hotărâri de respingere a acțiunii. În motivare se spune că soluția adoptată este neîntemeiată și prin admiterea acțiunii s-a admis un precedent, fiind admise în calitate de probe înscrisuri întocmite de structurile de forță neconstituționale ale autoproclamatei Republici Moldovenești Nistrene, prin care s-a constatat vina asiguratului în cauzarea accidentului rutier și s-a dispus încasarea despăgubirii de asigurare. Curtea Supremă de Justiție a precizat, însă, că argumentele invocate nu pot constitui temei de admisibilitate a recursului, deoarece nu denotă încălcarea esenţială, aplicarea eronată a normei de drept material sau a normei de drept procesual, aşa cum formal invocă recurentul şi, respectiv, nu constituie temei de casare a deciziei recurate. Prin urmare, recursul declarat de către Biroul Național al Asigurătorilor Auto a fost declarat inadmisibil.