Cadastrul funciar ar putea să fie ținut, la nivel local, de către autoritățile publice locale într-un sistem informaţional automatizat care să conțină informații cantitative și calitative cu privire la terenuri. Conform proiectului noului Cod funciar, Guvernul va adopta Concepția privind Sistemul informaţional al cadastrului funciar și, respectiv, va evalua costurile acestuia. Cadastrul funciar va furniza date cu privire la: întinderea, configurația, poziția, proprietarii, categoria de destinație și modul de folosință a terenurilor, bonitatea solurilor după gradrul de fertilitate, pantele terenurilor, terenurile degradate care necesită lucrări de îmbunătățire funciare sau schimbarea destinației. Datele din cadastrul funciar se vor folosi la determinarea stadiului și evoluției fondului funciar în profil administrativ, teritorial sau pe țară, stabilirea impozitului funciar, întocmirea studiilor și proiectelor de organizare a teritoriului, elaborarea măsurilor de protecție a mediului, ținerea cadastrului și registrului bunurilor imobile și la stabilirea drepturilor de asistență socială. Actualizarea datelor din cadastrul funciar se va asigură şi pe baza comunicărilor şi cercetărilor ce se propune de a fi efectuate cel puţin o dată la patru ani. Cercetările pedologice necesare ţinerii cadastrului funciar se efectuează o dată la 15-20 ani, iar cele agrochimice o dată la patru ani. De asemnea, se propune ca Agenția Relații Funciare și Cadastru să fie autoritatea în domeniul cadastrului funciar la nivel naţional care va publică Cadastrul funciar pe portalul guvernamental al datelor deschise. După aprobarea proiectului Guvernul va stabili structura şi modul de introducere a datelor în cadastrul funciar și, respectiv, mijloacele financiare necesare pentru elaborarea Sistemului informaţional al cadastrului funciar. În prezent, conform Codului funciar, cadastrul funciar este ținut de autorităţile administraţiei publice locale pe suport de hârtie și conţine un sistem de informaţii şi documente despre regimul juridic al terenurilor, despre atribuirea lor deţinătorilor de terenuri, despre parametrii cantitativi şi calitativi şi despre valoarea economică a terenurilor. Anual, acesta este prezentat Agenției Relații Funciare și Cadastru, după care este aprobat printr-o hotărâre de Guvern. Autorii proiectului susțin că acest mecanismul s-a dovedit a fi ineficient.