Termenul concursului pentru suplinirea funcțiilor de membri ai Consiliului Centrului de Instruire a Avocaților a fost extins până în data de 27 aprilie. Astfel, doritorii de a deveni membri în Consiliu trebuie să fie înscriși în Lista avocaților care au dreptul de exercitare a profesiei de avocat și să se bucure de o reputație profesională ireproșabilă. Pentru a fi înscriși la concurs, candidații urmează să prezinte următoarele acte:
  • Curriculum Vitae semnat pe fiecare pagină;
  • scrisoare de motivare, care va conține viziunea candidatului față de activitatea Centrului;
  • acte confirmative, după caz.
Centrul de Instruire a Avocaților este o structură fără personalitate juridică a Uniunii Avocaților din Republica Moldova. Centrul activează în baza Legii cu privire la avocatură, Statutului profesiei de avocat, Regulamentului Centrului și altor acte normative. Centrul implementează obiectivele strategice ale Uniunii Avocaților privind asigurarea instruirii inițiale și continue, pregătirea și perfecționarea profesională a avocaților stagiari și avocaților, și se subordonează Consiliului Uniunii Avocaților. Consiliul Centrului este organul deliberativ împuternicit să decidă asupra activităților atribuite în competența Centrului. Consiliul Centrului este format din cinci membri desemnați de Consiliul Uniunii Avocaților, după cum urmează:
  • doi membri ai Consiliului Uniunii Avocaților pe perioada mandatului;
  • trei avocați cu experiență în domeniul instruirii aleși pe un termen de doi ani de către Consiliul Uniunii Avocaților în bază de concurs.
Consiliul Centrului se convoacă în ședințe nu mai rar decât o dată în lună sau după necesitate la inițiativa președintelui sau a doi membri. Membrii Consiliului Centrului activează cu titlu gratuit.