Prestarea serviciilor de transport rutier contra cost este, deja, condiționată de notificare și, ulterior, de înregistrarea acestora. Anterior, cei care doreau să presteze asemenea servicii trebuia să obțină licență de activitate. Instrucțiunea provizorie privind notificarea și înregistrarea operatorilor de transport a fost publicată, recent, în Monitorul Oficial. Astfel, înregistrarea oficială a operatorului se efectuează în baza notificării depuse la ghișeul unic al Agenției Naționale Transport Auto (ANTA) cu cel puțin zece zile lucrătoare înainte de începerea activității. Notificarea va cuprinde datele de identificare a operatorului și tipul de transport rutier pe care intenționează să-l practice. De asemenea, operatorul va declara pe propria răspundere întrunirea cerințelor stabilite pentru inițierea și desfășurarea tipului de transport specificat. După caz, va solicita un control inopinat din partea ANTA pentru a fi atestate capacitățile notificate și întrunirea declarată a cerințelor. La notificare se va anexa, în original sau în copii autentificate prin semnătura sa, următoarele documente:
  • actele persoanei desemnate în calitate de manager de transport rutier, și anume:
a) contractul individual de muncă din care să rezulte că persoana este angajată în funcția de manager de tranport rutier; b) certificatul de competență profesională valabil; c) ceclarația pe propria răspundere privind îndeplinirea condiției de bună reputație.
  • declarația pe propria răspundere privind îndeplinirea condiției de capacitate financiară, în cazurile aplicabile, pentru vehiculele rutiere pentru care se solicită extrase din Registrul operatorilor de transport rutier;
  • titlul de proprietate sau contratul de locațiune a imobilului care servește drept sediu real și efectiv;
  • certificatele de înmatriculare ale vehiculelor rutiere deținute în proprietate, locațiune sau în leasing financiar și utilizate de întreprindere, pentru care se solicită extrase din Registrul operatorilor de transport rutier.
Agenția este obligată să recepționeze și să înregistreze notificarea, acordând imediat o confirmare sau să avizeze al doilea exemplar al notificării, cu indicarea datei și cu semnătura reprezentantului Agenției. În cazul gradului sporit de risc al operatorului de transport rutier sau în cazul prezentării unor informații incerte, care necesită a fi verificate suplimentar, Agenția, în cel mult zece zile lucrătoare, poate să efectueze o vizită de control. În procesul-verbal eliberat, se va constata conformarea sau se va prescrie înlăturarea neconformitățile depistate. Dacă nu se va iniția controlul, survine principiul aprobării tacite. Exemplarul de notificare pe care se confirmă recepționarea notificării substuie procesul-verbal de control sau extrasul din Registrul operatorilor de transport rutier până la data la care ANTA va elibera, în modul corespunzător, procesul-verbal de control sau extrasul din Registru. În decursul a zece zile lucrătoare de la depunerea notificării, Agenția va înregistra persoana în Registrul operatorilor de transport rutier și va comunica acesteia faptul înregistrării. Dacă unele date prezentate vor fi eronate sau incomplete, atunci întreaga notificare va fi declarată nulă și, respectiv, desfășurarea activității va fi ilegală. După inițiera activității, operatorii de transport rutier sunt obligați să informeze Agenția despre orice modificare a datelor cuprinse în notificare sau în documentele anexate la notificare. Înregistrarea operatorilor de transport rutier se efectuează pe termen nelimitat și în mod gratuit. Înregistrarea oficială oferă posibilitatea de a desfășura, fără a obține alte autorizații, următoarele tipuri de activități:
  • transport rutier de mărfuri;
  • transport rutier de persoane prin servicii ocazionale;
  • transport rutier de persoane în regim de taxi.
Totodată, adițional se poate solicita dreptul de a activa în condițiile regimului de autorizare a serviciilor regulate de transport rutier de persoane. Desfășurarea activităților în traficul internațional vor putea fi desfășurate doar dacă tratatele și acordurile internaționale bilaterale sau multilaterale nu prevăd altfel. Suspendarea activității se va face printr-o procedură similară celei de suspendare sau retragere a actelor permisive.