Agenția Proprietății Publice ar putea să fie împuternicită să exercite din numele Guvernului acțiunile necesare în vederea cumpărării și deetatizării acțiunilor emise de băncile de importanță sistemică, inclusiv să negocieze și să semneze antecontracte, contracte de vânzare-cumpărare și alte acte. Potrivit unui proiect de hotărâre a Guvernului, prezentat pentru consultări publice, propunerea a fost elaborată după ce în luna decembrie a anului trecut Parlamentul a completat prevederile Legii privind administrarea și deetatizarea proprietății publice. Prin acele modificări a fost reglementată procedura de cumpărare și deetatizare a acțiunilor emise de băncile de importanță sistemică. Mai exact, art. 541 prevede că Guvernul cumpără acțiuni ale băncilor de importanță sistemică în scopul expunerii la vânzare a acestora. Necesitatea implicării statului în vânzarea acțiunilor băncilor de importanță sistemică este determinată de autoritatea națională macroprudențială la expirarea a trei luni de la expunerea acțiunilor la vânzare pe piața reglementată sau în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare. Aceste prevederi se aplică doar în cazul acțiunilor noi ale băncilor de importanță sistemică, emise prin decizia organului executiv al băncii ca urmare a anulării acțiunilor neînstrăinate ale foștilor deținători asupra cărora au devenit incidente prevederile legislației aferente activității bancare care vizează anularea acțiunilor în cazul achiziționării acestora fără aprobarea prealabilă a Băncii Naționale a Moldovei sau în cazul retragerii aprobării prealabile deținătorilor de deținere calificată din motivul nerespectării cerințelor privind calitatea acționariatului. Cumpărarea acțiunilor se efectuează în temeiul unei hotărâri de Guvern, al antecontractului și al aprobării prealabile pentru dobândirea sau majorarea deținerii în capitalul social al băncii acordată de Banca Națională a Moldovei achizitorului potențial al acestor acțiuni. Antecontractul se negociază și se încheie între Guvern și un achizitor potențial al acțiunilor emise de banca de importanță sistemică. Negocierile între părțile antecontractului se inițiază la propunerea autorității naționale macroprudențiale. Perioada totală de deținere de către Guvern a dreptului de proprietate asupra acțiunilor cumpărate nu trebuie să depășească 90 de zile din data cumpărării acțiunilor. În această perioadă, Guvernul este obligat să asigure o guvernare corporativă sănătoasă a băncilor de importanță sistemică în al căror capital deține acțiuni, respectând cadrul legal aferent activității băncilor și ținând cont de cele mai bune practici internaționale în domeniul guvernării corporative, inclusiv prin comportamentul organului de conducere al respectivelor bănci care presupune administrarea acestora în mod profesionist şi pe baze comerciale. În această perioadă nu pot fi adoptate decizii privind achitarea de către bancă a dividendelor și decizii privind modificarea componenței organului de conducere a acesteia din motivul schimbării componenței acționarilor băncii ca rezultat al deținerii de către stat a unei dețineri în capitalul social al băncii. Guvernul expune la vânzare, ca pachet unic, acțiunile deținute pe piața reglementată prin intermediul licitației cu strigare. Condițiile de vânzare a acțiunilor vor fi aceleași pentru orice achizitor potențial care deține aprobarea prealabilă a Băncii Naționale a Moldovei și vor corespunde prevederilor antecontractului, aprobat prin hotărâre de Guvern. Contractul de vânzare-cumpărare a acțiunilor se încheie între cumpărătorul acțiunilor și Guvern. Prețul inițial de vânzare a acțiunilor se stabilește de Guvern, dar nu va fi mai mic decât prețul la care acestea au fost cumpărate plus costurile suportate la cumpărarea-vânzarea acestor acțiuni.