Autoritatea Naţională de Integritate a lansat concursul pentru angajarea inspectorilor de integritate. În total au fost scoase la concurs nouă funcții, adică toate cele prevăzute în organigramă. Scopul general al funcţiei este realizarea procesului de implementare a prevederilor legale privind asigurarea integrităţii în exercitarea funcţiei publice şi a funcţiei de demnitate publică, prevenirea corupţiei prin realizarea controlului averii, al intereselor personale şi privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităţilor şi al restricţiilor. La concurs poate participa persoana care:
 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • are domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova;
 • are capacitatea de exerciţiu deplină;
 • are o reputaţie ireproşabilă;
 • nu este şi nu a fost în ultimii doi ani până la anunţarea concursului membru al vreunui partid politic, nici nu a desfăşurat activitate politică în cadrul unui partid politic sau al unei organizaţii social-politice;
 • este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei conform certificatului medical de sănătate eliberat în condiţiile legii;
 • cunoaşte limba de stat.
De asemenea, candidații trebuie să aibă studii superioare juridice sau economice. Regulamentul mai prevede că în ultimii patru ani de activitate trebuie să aibă cel puţin doi ani de experienţă de muncă în domeniul studiilor superioare deţinute. Persoanele interesate pot depune personal sau prin poşta electronică dosarul de participare la concurs. Acesta va conţine:
 • formularul de participare la concurs;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • copia carnetului de muncă, în cazul candidaților care au carnet de muncă sau alt act care atestă experiența de muncă;
 • certificatul medical privind starea sănătății (forma medicală nr. 086/e perfectată după data anunțării concursului);
 • cazierul judiciar detaliat, valabil la momentul depunerii;
 • declarație de integritate pe proprie răspundere, inclusiv cu referire la avere și interese personale, conform formularului aprobat prin Legea cu privire la declararea averii și intereselor personale;
 • acord privind testarea la detectorul comportamentului simulat (poligraf);
 • declaraţia pe propria răspundere privind reputaţia ireproşabilă a candidatului, cu referire la faptul că:
- nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita anumite activităţi, ca pedeapsă principală sau complementară,  printr-o hotărâre judecătorească definitivă; - nu a fost constatat, prin act definitiv, încălcarea regimului juridic al averilor, conflictelor de interese, al incompatibilităţilor sau al restricţiilor; - nu s-a dispus confiscarea averii nejustificate printr-o hotărâre irevocabilă a instanţei de judecată.
 • declaraţie privind faptul că nu este și nu a fost în ultimii doi ani până la anunţarea concursului membru al vreunui partid politic și nici nu a desfăşurat activitate politică în cadrul unui partid politic sau al unei organizații social-politice;
 • acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • declarația pe propria răspundere privind interesele personale în raport cu conducerea Autorității şi membrii comisiei de concurs.
În cazul în care dosarul de concurs se depune prin e-mail, candidatul este obligat să prezinte documentele originale la data desfăşurării probei scrise, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs. Data limită de depunere a dosarelor este 4 mai.