Banca de Economii, aflată în proces de lichidare, vinde cota-parte din capitalul social al companiei ”Biroul de credit” SRL. În acest sens, în data de 16 mai, va fi organizată o licitație cu strigare. Cota-parte reprezintă 8.93% din capitalul social, având un preț de expunere de peste 1,9 milioane de lei. Pentru a participa la licitaţie participanţii trebuie să achite acontul în mărime de 10% din valoarea de expunere a lotului pentru care se va solicita participarea la licitaţie şi, separat, 50 de lei taxa de participare (se indică denumirea lotului licitat şi data desfăşurării licitației). La fel, aceștia trebuie să prezinte cu o zi înainte de licitație:
  • cererea de participare la licitaţie;
  • documentul de plată care confirmă depunerea acontului/aconturilor şi a taxei de participare la licitaţie;
  • copiile actelor care certifică identitatea (buletinul de identitate; certificatul de înregistrare şi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice; actul de identitate al reprezentantului);
  • documentele care confirmă împuternicirile reprezentantului de a participa la licitaţie din numele şi pe contul persoanei fizice/juridice, de a licita pentru lotul expus la licitaţie, de a semna procesele-verbale ale licitaţiei, contractele de vânzare-cumpărare, actele de predare-primire, şi anume: procura autentificată notarial; hotărârea organului de decizie a persoanei juridice, autentificată notarial, privind participarea companiei la licitaţia respectivă, cu indicarea persoanei care o va reprezenta, datele de identificare şi împuternicirile acesteia.
Potențialul cumpărător al cotei-părți în capitalul social ”Biroul de Credit” SRL trebuie să corespundă cerinţelor stipulate în actele normative care reglementează activitatea birourilor istoriilor de credit, dar și Regulamentului privind licențierea activității birourilor de credit.