Congresul ordinar al avocaților va avea loc în luna iunie. Decizia a fost luată la ultima ședință a Consiliului Uniuniii Avocaților din Moldova (UAM). Astfel, potrivit hotărârii Consiliului UAM, Congresul se va desfășura în data de 8 iunie. Ședința ordinară va începe la ora 10.00, însă înregistrarea delegaților va avea loc începând cu ora 9.00. Proiectul ordinii de zi va fi elaborat în conformitate cu prevederile Legii cu privire la avocatură și va fi trimis pentru aprobare membrilor Consiliului UAM. Potrivit Legii cu privire la avocatură, Congresul este organul suprem al Uniunii Avocaţilor. Acesta se constituie din avocaţii delegaţi de fiecare barou şi din membrii Consiliului Uniunii Avocaţilor. Congresul se întruneşte anual în sesiune ordinară, fiind convocat de Consiliul Uniunii Avocaţilor. Convocarea Congresului se face cu cel puţin o lună înainte de data stabilită, prin publicare a avizului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi prin înştiinţarea în scris a barourilor, cu plasarea pe pagina oficială de Internet a Uniunii Avocaţilor a ordinii de zi şi a materialelor ce urmează a fi examinate. Barourile sunt obligate să îşi aleagă delegaţii cu cel puţin 10 zile înainte de Congres. În situaţii excepţionale, la cererea a cel puţin 1/3 din numărul barourilor sau din proprie iniţiativă, Consiliul Uniunii Avocaţilor convoacă Congresul în sesiune extraordinară în cel mult 10 zile de la data solicitării sau de la data survenirii evenimentului justificativ. Congresul se consideră legal constituit dacă la lucrările lui sunt prezenţi 2/3 din numărul membrilor. Congresul adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Hotărârile Congresului pot fi contestate în modul stabilit de lege.