Membrii organelor colegiale de decizie ar putea fi trași la răspundere juridică pentru admiterea încălcărilor de lege în activitatea proprie. Guvernul intenționează să examineze la următoarea ședință un proiect de lege care prevede modificare și completarea Codului contravențional. Documentul prevede că în cazul în care fapta contravențională este comisă prin adoptarea sau neadoptarea unui act de către un organ colegial răspunde fiecare dintre membrii organului colegial. Membrul organului colegial nu este pasibil de răspundere pentru adoptarea unui act, dacă există probe că nu a fost prezent la şedinţă și nu și-a exercitat votul în contumacie sau nu a participat la vot ori a votat împotrivă. Totodată, membrul organului colegial nu este pasibil de răspundere pentru neadoptarea unui act, dacă există probe că:
  • nu a ştiut şi nici nu trebuia să ştie că este necesară adoptarea actului; sau
  • în cazul în care are dreptul legal, contractual sau statutar, a făcut demersurile necesare pentru a convoca şedinţa sau de a include pe agenda organului colegial chestiunea adoptării actului respectiv, precum și a exercitat corect obligațiile sale privind organizarea, desfăşurarea şedinţei organului colegial sau, după caz, semnarea, avizarea, contrasemnarea, raportarea cererilor, demersurilor, dosarelor și documentației necesare pentru pregătirea ordinii de zi și examinarea proiectelor deciziilor; sau
  • a lipsit de la şedinţa pe a cărei ordine de zi era sau la care s-a examinat problema respectivă din următoarele motive:
- nu a știut și nici nu putea să cunoască despre convocarea ședinței; - a participat într-o cauză în instanța de judecată, instanța arbitrală, sau într-o ședință de mediere; - s-a aflat într-o deplasare în interes de serviciu într-o altă localitate decât cea în care s-a convocat ședința; - s-a aflat în concediu; - şedinţa a avut loc anterior expirării termenului de 9 zile de la decesul soțului/soţiei, concubinului/concubinei sau a unei rude apropiate; - accident, calamitate naturală sau altă cauză care a făcut imposibilă participarea la şedinţă; sau - a votat pentru adoptarea actului. Autorii inițiativei susțin că amendamentele au fost elaborate pentru a asigura realizarea unei prevederi din Planul de acţiuni pe anii 2014–2015 privind implementarea Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011–2015.